ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 183)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అపశ్యం త్వా మనసా చేకితానం తపసో జాతం తపసో విభూతమ్ |
  ఇహ ప్రజామ్ ఇహ రయిం రరాణః ప్ర జాయస్వ ప్రజయా పుత్రకామ || 10-183-01

  అపశ్యం త్వా మనసా దీధ్యానాం స్వాయాం తనూ ఋత్వ్యే నాధమానామ్ |
  ఉప మామ్ ఉచ్చా యువతిర్ బభూయాః ప్ర జాయస్వ ప్రజయా పుత్రకామే || 10-183-02

  అహం గర్భమ్ అదధామ్ ఓషధీష్వ్ అహం విశ్వేషు భువనేష్వ్ అన్తః |
  అహమ్ ప్రజా అజనయమ్ పృథివ్యామ్ అహం జనిభ్యో అపరీషు పుత్రాన్ || 10-183-03