ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 170

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 170)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విభ్రాడ్ బృహత్ పిబతు సోమ్యమ్ మధ్వ్ ఆయుర్ దధద్ యజ్ఞపతావ్ అవిహ్రుతమ్ |
  వాతజూతో యో అభిరక్షతి త్మనా ప్రజాః పుపోష పురుధా వి రాజతి || 10-170-01

  విభ్రాడ్ బృహత్ సుభృతం వాజసాతమం ధర్మన్ దివో ధరుణే సత్యమ్ అర్పితమ్ |
  అమిత్రహా వృత్రహా దస్యుహన్తమం జ్యోతిర్ జజ్ఞే అసురహా సపత్నహా || 10-170-02

  ఇదం శ్రేష్ఠం జ్యోతిషాం జ్యోతిర్ ఉత్తమం విశ్వజిద్ ధనజిద్ ఉచ్యతే బృహత్ |
  విశ్వభ్రాడ్ భ్రాజో మహి సూర్యో దృశ ఉరు పప్రథే సహ ఓజో అచ్యుతమ్ || 10-170-03

  విభ్రాజఞ్ జ్యోతిషా స్వర్ అగచ్ఛో రోచనం దివః |
  యేనేమా విశ్వా భువనాన్య్ ఆభృతా విశ్వకర్మణా విశ్వదేవ్యావతా || 10-170-04