ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 169

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 169)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మయోభూర్ వాతో అభి వాతూస్రా ఊర్జస్వతీర్ ఓషధీర్ ఆ రిశన్తామ్ |
  పీవస్వతీర్ జీవధన్యాః పిబన్త్వ్ అవసాయ పద్వతే రుద్ర మృళ || 10-169-01

  యాః సరూపా విరూపా ఏకరూపా యాసామ్ అగ్నిర్ ఇష్ట్యా నామాని వేద |
  యా అఙ్గిరసస్ తపసేహ చక్రుస్ తాభ్యః పర్జన్య మహి శర్మ యచ్ఛ || 10-169-02

  యా దేవేషు తన్వమ్ ఐరయన్త యాసాం సోమో విశ్వా రూపాణి వేద |
  తా అస్మభ్యమ్ పయసా పిన్వమానాః ప్రజావతీర్ ఇన్ద్ర గోష్ఠే రిరీహి || 10-169-03

  ప్రజాపతిర్ మహ్యమ్ ఏతా రరాణో విశ్వైర్ దేవైః పితృభిః సంవిదానః |
  శివాః సతీర్ ఉప నో గోష్ఠమ్ ఆకస్ తాసాం వయమ్ ప్రజయా సం సదేమ || 10-169-04