ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 168

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 168)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వాతస్య ను మహిమానం రథస్య రుజన్న్ ఏతి స్తనయన్న్ అస్య ఘోషః |
  దివిస్పృగ్ యాత్య్ అరుణాని కృణ్వన్న్ ఉతో ఏతి పృథివ్యా రేణుమ్ అస్యన్ || 10-168-01

  సమ్ ప్రేరతే అను వాతస్య విష్ఠా ఐనం గచ్ఛన్తి సమనం న యోషాః |
  తాభిః సయుక్ సరథం దేవ ఈయతే ऽస్య విశ్వస్య భువనస్య రాజా || 10-168-02

  అన్తరిక్షే పథిభిర్ ఈయమానో న ని విశతే కతమచ్ చనాహః |
  అపాం సఖా ప్రథమజా ఋతావా క్వ స్విజ్ జాతః కుత ఆ బభూవ || 10-168-03

  ఆత్మా దేవానామ్ భువనస్య గర్భో యథావశం చరతి దేవ ఏషః |
  ఘోషా ఇద్ అస్య శృణ్విరే న రూపం తస్మై వాతాయ హవిషా విధేమ || 10-168-04