ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 167

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 167)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తుభ్యేదమ్ ఇన్ద్ర పరి షిచ్యతే మధు త్వం సుతస్య కలశస్య రాజసి |
  త్వం రయిమ్ పురువీరామ్ ఉ నస్ కృధి త్వం తపః పరితప్యాజయః స్వః || 10-167-01

  స్వర్జితమ్ మహి మన్దానమ్ అన్ధసో హవామహే పరి శక్రం సుతాఉప |
  ఇమం నో యజ్ఞమ్ ఇహ బోధ్య్ ఆ గహి స్పృధో జయన్తమ్ మఘవానమ్ ఈమహే || 10-167-02

  సోమస్య రాజ్ఞో వరుణస్య ధర్మణి బృహస్పతేర్ అనుమత్యా ఉ శర్మణి |
  తవాహమ్ అద్య మఘవన్న్ ఉపస్తుతౌ ధాతర్ విధాతః కలశాఅభక్షయమ్ || 10-167-03

  ప్రసూతో భక్షమ్ అకరం చరావ్ అపి స్తోమం చేమమ్ ప్రథమః సూరిర్ ఉన్ మృజే |
  సుతే సాతేన యద్య్ ఆగమం వామ్ ప్రతి విశ్వామిత్రజమదగ్నీ దమే || 10-167-04