ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 166)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋషభమ్ మా సమానానాం సపత్నానాం విషాసహిమ్ |
  హన్తారం శత్రూణాం కృధి విరాజం గోపతిం గవామ్ || 10-166-01

  అహమ్ అస్మి సపత్నహేన్ద్ర ఇవారిష్టో అక్షతః |
  అధః సపత్నా మే పదోర్ ఇమే సర్వే అభిష్ఠితాః || 10-166-02

  అత్రైవ వో ऽపి నహ్యామ్య్ ఉభే ఆర్త్నీ ఇవ జ్యయా |
  వాచస్ పతే ని షేధేమాన్ యథా మద్ అధరం వదాన్ || 10-166-03

  అభిభూర్ అహమ్ ఆగమం విశ్వకర్మేణ ధామ్నా |
  ఆ వశ్ చిత్తమ్ ఆ వో వ్రతమ్ ఆ వో ऽహం సమితిం దదే || 10-166-04

  యోగక్షేమం వ ఆదాయాహమ్ భూయాసమ్ ఉత్తమ ఆ వో మూర్ధానమ్ అక్రమీమ్ |
  అధస్పదాన్ మ ఉద్ వదత మణ్డూకా ఇవోదకాన్ మణ్డూకా ఉదకాద్ ఇవ || 10-166-05