ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 165)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దేవాః కపోత ఇషితో యద్ ఇచ్ఛన్ దూతో నిరృత్యా ఇదమ్ ఆజగామ |
  తస్మా అర్చామ కృణవామ నిష్కృతిం శం నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే || 10-165-01

  శివః కపోత ఇషితో నో అస్త్వ్ అనాగా దేవాః శకునో గృహేషు |
  అగ్నిర్ హి విప్రో జుషతాం హవిర్ నః పరి హేతిః పక్షిణీ నో వృణక్తు || 10-165-02

  హేతిః పక్షిణీ న దభాత్య్ అస్మాన్ ఆష్ట్ర్యామ్ పదం కృణుతే అగ్నిధానే |
  శం నో గోభ్యశ్ చ పురుషేభ్యశ్ చాస్తు మా నో హింసీద్ ఇహ దేవాః కపోతః || 10-165-03

  యద్ ఉలూకో వదతి మోఘమ్ ఏతద్ యత్ కపోతః పదమ్ అగ్నౌ కృణోతి |
  యస్య దూతః ప్రహిత ఏష ఏతత్ తస్మై యమాయ నమో అస్తు మృత్యవే || 10-165-04

  ఋచా కపోతం నుదత ప్రణోదమ్ ఇషమ్ మదన్తః పరి గాం నయధ్వమ్ |
  సంయోపయన్తో దురితాని విశ్వా హిత్వా న ఊర్జమ్ ప్ర పతాత్ పతిష్ఠః || 10-165-05