ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 164)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అపేహి మనసస్ పతే ऽప క్రామ పరశ్ చర |
  పరో నిరృత్యా ఆ చక్ష్వ బహుధా జీవతో మనః || 10-164-01

  భద్రం వై వరం వృణతే భద్రం యుఞ్జన్తి దక్షిణమ్ |
  భద్రం వైవస్వతే చక్షుర్ బహుత్రా జీవతో మనః || 10-164-02

  యద్ ఆశసా నిఃశసాభిశసోపారిమ జాగ్రతో యత్ స్వపన్తః |
  అగ్నిర్ విశ్వాన్య్ అప దుష్కృతాన్య్ అజుష్టాన్య్ ఆరే అస్మద్ దధాతు || 10-164-03

  యద్ ఇన్ద్ర బ్రహ్మణస్ పతే ऽభిద్రోహం చరామసి |
  ప్రచేతా న ఆఙ్గిరసో ద్విషతామ్ పాత్వ్ అంహసః || 10-164-04

  అజైష్మాద్యాసనామ చాభూమానాగసో వయమ్ |
  జాగ్రత్స్వప్నః సంకల్పః పాపో యం ద్విష్మస్ తం స ఋచ్ఛతు యో నో ద్వేష్టి తమ్ ఋచ్ఛతు || 10-164-05