ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 163)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అక్షీభ్యాం తే నాసికాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ఛుబుకాద్ అధి |
  యక్ష్మం శీర్షణ్యమ్ మస్తిష్కాజ్ జిహ్వాయా వి వృహామి తే || 10-163-01

  గ్రీవాభ్యస్ త ఉష్ణిహాభ్యః కీకసాభ్యో అనూక్యాత్ |
  యక్ష్మం దోషణ్యమ్ అంసాభ్యామ్ బాహుభ్యాం వి వృహామి తే || 10-163-02

  ఆన్త్రేభ్యస్ తే గుదాభ్యో వనిష్ఠోర్ హృదయాద్ అధి |
  యక్ష్మమ్ మతస్నాభ్యాం యక్నః ప్లాశిభ్యో వి వృహామి తే || 10-163-03

  ఊరుభ్యాం తే అష్ఠీవద్భ్యామ్ పార్ష్ణిభ్యామ్ ప్రపదాభ్యామ్ |
  యక్ష్మం శ్రోణిభ్యామ్ భాసదాద్ భంససో వి వృహామి తే || 10-163-04

  మేహనాద్ వనంకరణాల్ లోమభ్యస్ తే నఖేభ్యః |
  యక్ష్మం సర్వస్మాద్ ఆత్మనస్ తమ్ ఇదం వి వృహామి తే || 10-163-05

  అఙ్గాద్-అఙ్గాల్ లోమ్నో-లోమ్నో జాతమ్ పర్వణి-పర్వణి |
  యక్ష్మం సర్వస్మాద్ ఆత్మనస్ తమ్ ఇదం వి వృహామి తే || 10-163-06