ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 66)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దేవాన్ హువే బృహచ్ఛ్రవసః స్వస్తయే జ్యోతిష్కృతో అధ్వరస్య ప్రచేతసః |
  యే వావృధుః ప్రతరం విశ్వవేదస ఇన్ద్రజ్యేష్ఠాసో అమృతా ఋతావృధః || 10-066-01

  ఇన్ద్రప్రసూతా వరుణప్రశిష్టా యే సూర్యస్య జ్యోతిషో భాగమ్ ఆనశుః |
  మరుద్గణే వృజనే మన్మ ధీమహి మాఘోనే యజ్ఞం జనయన్త సూరయః || 10-066-02

  ఇన్ద్రో వసుభిః పరి పాతు నో గయమ్ ఆదిత్యైర్ నో అదితిః శర్మ యచ్ఛతు |
  రుద్రో రుద్రేభిర్ దేవో మృళయాతి నస్ త్వష్టా నో గ్నాభిః సువితాయ జిన్వతు || 10-066-03

  అదితిర్ ద్యావాపృథివీ ఋతమ్ మహద్ ఇన్ద్రావిష్ణూ మరుతః స్వర్ బృహత్ |
  దేవాఆదిత్యాఅవసే హవామహే వసూన్ రుద్రాన్ సవితారం సుదంససమ్ || 10-066-04

  సరస్వాన్ ధీభిర్ వరుణో ధృతవ్రతః పూషా విష్ణుర్ మహిమా వాయుర్ అశ్వినా |
  బ్రహ్మకృతో అమృతా విశ్వవేదసః శర్మ నో యంసన్ త్రివరూథమ్ అంహసః || 10-066-05

  వృషా యజ్ఞో వృషణః సన్తు యజ్ఞియా వృషణో దేవా వృషణో హవిష్కృతః |
  వృషణా ద్యావాపృథివీ ఋతావరీ వృషా పర్జన్యో వృషణో వృషస్తుభః || 10-066-06

  అగ్నీషోమా వృషణా వాజసాతయే పురుప్రశస్తా వృషణా ఉప బ్రువే |
  యావ్ ఈజిరే వృషణో దేవయజ్యయా తా నః శర్మ త్రివరూథం వి యంసతః || 10-066-07

  ధృతవ్రతాః క్షత్రియా యజ్ఞనిష్కృతో బృహద్దివా అధ్వరాణామ్ అభిశ్రియః |
  అగ్నిహోతార ఋతసాపో అద్రుహో ऽపో అసృజన్న్ అను వృత్రతూర్యే || 10-066-08

  ద్యావాపృథివీ జనయన్న్ అభి వ్రతాప ఓషధీర్ వనినాని యజ్ఞియా |
  అన్తరిక్షం స్వర్ ఆ పప్రుర్ ఊతయే వశం దేవాసస్ తన్వీ ని మామృజుః || 10-066-09

  ధర్తారో దివ ఋభవః సుహస్తా వాతాపర్జన్యా మహిషస్య తన్యతోః |
  ఆప ఓషధీః ప్ర తిరన్తు నో గిరో భగో రాతిర్ వాజినో యన్తు మే హవమ్ || 10-066-10

  సముద్రః సిన్ధూ రజో అన్తరిక్షమ్ అజ ఏకపాత్ తనయిత్నుర్ అర్ణవః |
  అహిర్ బుధ్న్యః శృణవద్ వచాంసి మే విశ్వే దేవాస ఉత సూరయో మమ || 10-066-11

  స్యామ వో మనవో దేవవీతయే ప్రాఞ్చం నో యజ్ఞమ్ ప్ర ణయత సాధుయా |
  ఆదిత్యా రుద్రా వసవః సుదానవ ఇమా బ్రహ్మ శస్యమానాని జిన్వత || 10-066-12

  దైవ్యా హోతారా ప్రథమా పురోహిత ఋతస్య పన్థామ్ అన్వ్ ఏమి సాధుయా |
  క్షేత్రస్య పతిమ్ ప్రతివేశమ్ ఈమహే విశ్వాన్ దేవాఅమృతాఅప్రయుచ్ఛతః || 10-066-13

  వసిష్ఠాసః పితృవద్ వాచమ్ అక్రత దేవాఈళానా ఋషివత్ స్వస్తయే |
  ప్రీతా ఇవ జ్ఞాతయః కామమ్ ఏత్యాస్మే దేవాసో ऽవ ధూనుతా వసు || 10-066-14

  దేవాన్ వసిష్ఠో అమృతాన్ వవన్దే యే విశ్వా భువనాభి ప్రతస్థుః |
  తే నో రాసన్తామ్ ఉరుగాయమ్ అద్య యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 10-066-15