ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 67)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమాం ధియం సప్తశీర్ష్ణీమ్ పితా న ఋతప్రజాతామ్ బృహతీమ్ అవిన్దత్ |
  తురీయం స్విజ్ జనయద్ విశ్వజన్యో ऽయాస్య ఉక్థమ్ ఇన్ద్రాయ శంసన్ || 10-067-01

  ఋతం శంసన్త ఋజు దీధ్యానా దివస్ పుత్రాసో అసురస్య వీరాః |
  విప్రమ్ పదమ్ అఙ్గిరసో దధానా యజ్ఞస్య ధామ ప్రథమమ్ మనన్త || 10-067-02

  హంసైర్ ఇవ సఖిభిర్ వావదద్భిర్ అశ్మన్మయాని నహనా వ్యస్యన్ |
  బృహస్పతిర్ అభికనిక్రదద్ గా ఉత ప్రాస్తౌద్ ఉచ్ చ విద్వాఅగాయత్ || 10-067-03

  అవో ద్వాభ్యామ్ పర ఏకయా గా గుహా తిష్ఠన్తీర్ అనృతస్య సేతౌ |
  బృహస్పతిస్ తమసి జ్యోతిర్ ఇచ్ఛన్న్ ఉద్ ఉస్రా ఆకర్ వి హి తిస్ర ఆవః || 10-067-04

  విభిద్యా పురం శయథేమ్ అపాచీం నిస్ త్రీణి సాకమ్ ఉదధేర్ అకృన్తత్ |
  బృహస్పతిర్ ఉషసం సూర్యం గామ్ అర్కం వివేద స్తనయన్న్ ఇవ ద్యౌః || 10-067-05

  ఇన్ద్రో వలం రక్షితారం దుఘానాం కరేణేవ వి చకర్తా రవేణ |
  స్వేదాఞ్జిభిర్ ఆశిరమ్ ఇచ్ఛమానో ऽరోదయత్ పణిమ్ ఆ గా అముష్ణాత్ || 10-067-06

  స ఈం సత్యేభిః సఖిభిః శుచద్భిర్ గోధాయసం వి ధనసైర్ అదర్దః |
  బ్రహ్మణస్ పతిర్ వృషభిర్ వరాహైర్ ఘర్మస్వేదేభిర్ ద్రవిణం వ్య్ ఆనట్ || 10-067-07

  తే సత్యేన మనసా గోపతిం గా ఇయానాస ఇషణయన్త ధీభిః |
  బృహస్పతిర్ మిథోవద్యపేభిర్ ఉద్ ఉస్రియా అసృజత స్వయుగ్భిః || 10-067-08

  తం వర్ధయన్తో మతిభిః శివాభిః సింహమ్ ఇవ నానదతం సధస్థే |
  బృహస్పతిం వృషణం శూరసాతౌ భరే-భరే అను మదేమ జిష్ణుమ్ || 10-067-09

  యదా వాజమ్ అసనద్ విశ్వరూపమ్ ఆ ద్యామ్ అరుక్షద్ ఉత్తరాణి సద్మ |
  బృహస్పతిం వృషణం వర్ధయన్తో నానా సన్తో బిభ్రతో జ్యోతిర్ ఆసా || 10-067-10

  సత్యామ్ ఆశిషం కృణుతా వయోధై కీరిం చిద్ ధ్య్ అవథ స్వేభిర్ ఏవైః |
  పశ్చా మృధో అప భవన్తు విశ్వాస్ తద్ రోదసీ శృణుతం విశ్వమిన్వే || 10-067-11

  ఇన్ద్రో మహ్నా మహతో అర్ణవస్య వి మూర్ధానమ్ అభినద్ అర్బుదస్య |
  అహన్న్ అహిమ్ అరిణాత్ సప్త సిన్ధూన్ దేవైర్ ద్యావాపృథివీ ప్రావతం నః || 10-067-12