ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 68)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉదప్రుతో న వయో రక్షమాణా వావదతో అభ్రియస్యేవ ఘోషాః |
  గిరిభ్రజో నోర్మయో మదన్తో బృహస్పతిమ్ అభ్య్ అర్కా అనావన్ || 10-068-01

  సం గోభిర్ ఆఙ్గిరసో నక్షమాణో భగ ఇవేద్ అర్యమణం నినాయ |
  జనే మిత్రో న దమ్పతీ అనక్తి బృహస్పతే వాజయాశూఇవాజౌ || 10-068-02

  సాధ్వర్యా అతిథినీర్ ఇషిరా స్పార్హాః సువర్ణా అనవద్యరూపాః |
  బృహస్పతిః పర్వతేభ్యో వితూర్యా నిర్ గా ఊపే యవమ్ ఇవ స్థివిభ్యః || 10-068-03

  ఆప్రుషాయన్ మధున ఋతస్య యోనిమ్ అవక్షిపన్న్ అర్క ఉల్కామ్ ఇవ ద్యోః |
  బృహస్పతిర్ ఉద్ధరన్న్ అశ్మనో గా భూమ్యా ఉద్నేవ వి త్వచమ్ బిభేద || 10-068-04

  అప జ్యోతిషా తమో అన్తరిక్షాద్ ఉద్నః శీపాలమ్ ఇవ వాత ఆజత్ |
  బృహస్పతిర్ అనుమృశ్యా వలస్యాభ్రమ్ ఇవ వాత ఆ చక్ర ఆ గాః || 10-068-05

  యదా వలస్య పీయతో జసుమ్ భేద్ బృహస్పతిర్ అగ్నితపోభిర్ అర్కైః |
  దద్భిర్ న జిహ్వా పరివిష్టమ్ ఆదద్ ఆవిర్ నిధీఅకృణోద్ ఉస్రియాణామ్ || 10-068-06

  బృహస్పతిర్ అమత హి త్యద్ ఆసాం నామ స్వరీణాం సదనే గుహా యత్ |
  ఆణ్డేవ భిత్త్వా శకునస్య గర్భమ్ ఉద్ ఉస్రియాః పర్వతస్య త్మనాజత్ || 10-068-07

  అశ్నాపినద్ధమ్ మధు పర్య్ అపశ్యన్ మత్స్యం న దీన ఉదని క్షియన్తమ్ |
  నిష్ టజ్ జభార చమసం న వృక్షాద్ బృహస్పతిర్ విరవేణా వికృత్య || 10-068-08

  సోషామ్ అవిన్దత్ స స్వః సో అగ్నిం సో అర్కేణ వి బబాధే తమాంసి |
  బృహస్పతిర్ గోవపుషో వలస్య నిర్ మజ్జానం న పర్వణో జభార || 10-068-09

  హిమేవ పర్ణా ముషితా వనాని బృహస్పతినాకృపయద్ వలో గాః |
  అనానుకృత్యమ్ అపునశ్ చకార యాత్ సూర్యామాసా మిథ ఉచ్చరాతః || 10-068-10

  అభి శ్యావం న కృశనేభిర్ అశ్వం నక్షత్రేభిః పితరో ద్యామ్ అపింశన్ |
  రాత్ర్యాం తమో అదధుర్ జ్యోతిర్ అహన్ బృహస్పతిర్ భినద్ అద్రిం విదద్ గాః || 10-068-11

  ఇదమ్ అకర్మ నమో అభ్రియాయ యః పూర్వీర్ అన్వ్ ఆనోనవీతి |
  బృహస్పతిః స హి గోభిః సో అశ్వైః స వీరేభిః స నృభిర్ నో వయో ధాత్ || 10-068-12