ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 69)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  భద్రా అగ్నేర్ వధ్ర్యశ్వస్య సందృశో వామీ ప్రణీతిః సురణా ఉపేతయః |
  యద్ ఈం సుమిత్రా విశో అగ్ర ఇన్ధతే ఘృతేనాహుతో జరతే దవిద్యుతత్ || 10-069-01

  ఘృతమ్ అగ్నేర్ వధ్ర్యశ్వస్య వర్ధనం ఘృతమ్ అన్నం ఘృతమ్ వ్ అస్య మేదనమ్ |
  ఘృతేనాహుత ఉర్వియా వి పప్రథే సూర్య ఇవ రోచతే సర్పిరాసుతిః || 10-069-02

  యత్ తే మనుర్ యద్ అనీకం సుమిత్రః సమీధే అగ్నే తద్ ఇదం నవీయః |
  స రేవచ్ ఛోచ స గిరో జుషస్వ స వాజం దర్షి స ఇహ శ్రవో ధాః || 10-069-03

  యం త్వా పూర్వమ్ ఈళితో వధ్ర్యశ్వః సమీధే అగ్నే స ఇదం జుషస్వ |
  స న స్తిపా ఉత భవా తనూపా దాత్రం రక్షస్వ యద్ ఇదం తే అస్మే || 10-069-04

  భవా ద్యుమ్నీ వాధ్ర్యశ్వోత గోపా మా త్వా తారీద్ అభిమాతిర్ జనానామ్ |
  శూర ఇవ ధృష్ణుశ్ చ్యవనః సుమిత్రః ప్ర ను వోచం వాధ్ర్యశ్వస్య నామ || 10-069-05

  సమ్ అజ్ర్యా పర్వత్యా వసూని దాసా వృత్రాణ్య్ ఆర్యా జిగేథ |
  శూర ఇవ ధృష్ణుశ్ చ్యవనో జనానాం త్వమ్ అగ్నే పృతనాయూఅభి ష్యాః || 10-069-06

  దీర్ఘతన్తుర్ బృహదుక్షాయమ్ అగ్నిః సహస్రస్తరీః శతనీథ ఋభ్వా |
  ద్యుమాన్ ద్యుమత్సు నృభిర్ మృజ్యమానః సుమిత్రేషు దీదయో దేవయత్సు || 10-069-07

  త్వే ధేనుః సుదుఘా జాతవేదో ऽసశ్చతేవ సమనా సబర్ధుక్ |
  త్వం నృభిర్ దక్షిణావద్భిర్ అగ్నే సుమిత్రేభిర్ ఇధ్యసే దేవయద్భిః || 10-069-08

  దేవాశ్ చిత్ తే అమృతా జాతవేదో మహిమానం వాధ్ర్యశ్వ ప్ర వోచన్ |
  యత్ సమ్పృచ్ఛమ్ మానుషీర్ విశ ఆయన్ త్వం నృభిర్ అజయస్ త్వావృధేభిః || 10-069-09

  పితేవ పుత్రమ్ అబిభర్ ఉపస్థే త్వామ్ అగ్నే వధ్ర్యశ్వః సపర్యన్ |
  జుషాణో అస్య సమిధం యవిష్ఠోత పూర్వాఅవనోర్ వ్రాధతశ్ చిత్ || 10-069-10

  శశ్వద్ అగ్నిర్ వధ్ర్యశ్వస్య శత్రూన్ నృభిర్ జిగాయ సుతసోమవద్భిః |
  సమనం చిద్ అదహశ్ చిత్రభానో ऽవ వ్రాధన్తమ్ అభినద్ వృధశ్ చిత్ || 10-069-11

  అయమ్ అగ్నిర్ వధ్ర్యశ్వస్య వృత్రహా సనకాత్ ప్రేద్ధో నమసోపవాక్యః |
  స నో అజామీఉత వా విజామీన్ అభి తిష్ఠ శర్ధతో వాధ్ర్యశ్వ || 10-069-12