ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 70)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమామ్ మే అగ్నే సమిధం జుషస్వేళస్ పదే ప్రతి హర్యా ఘృతాచీమ్ |
  వర్ష్మన్ పృథివ్యాః సుదినత్వే అహ్నామ్ ఊర్ధ్వో భవ సుక్రతో దేవయజ్యా || 10-070-01

  ఆ దేవానామ్ అగ్రయావేహ యాతు నరాశంసో విశ్వరూపేభిర్ అశ్వైః |
  ఋతస్య పథా నమసా మియేధో దేవేభ్యో దేవతమః సుషూదత్ || 10-070-02

  శశ్వత్తమమ్ ఈళతే దూత్యాయ హవిష్మన్తో మనుష్యాసో అగ్నిమ్ |
  వహిష్ఠైర్ అశ్వైః సువృతా రథేనా దేవాన్ వక్షి ని షదేహ హోతా || 10-070-03

  వి ప్రథతాం దేవజుష్టం తిరశ్చా దీర్ఘం ద్రాఘ్మా సురభి భూత్వ్ అస్మే |
  అహేళతా మనసా దేవ బర్హిర్ ఇన్ద్రజ్యేష్ఠాఉశతో యక్షి దేవాన్ || 10-070-04

  దివో వా సాను స్పృశతా వరీయః పృథివ్యా వా మాత్రయా వి శ్రయధ్వమ్ |
  ఉశతీర్ ద్వారో మహినా మహద్భిర్ దేవం రథం రథయుర్ ధారయధ్వమ్ || 10-070-05

  దేవీ దివో దుహితరా సుశిల్పే ఉషాసానక్తా సదతాం ని యోనౌ |
  ఆ వాం దేవాస ఉశతీ ఉశన్త ఉరౌ సీదన్తు సుభగే ఉపస్థే || 10-070-06

  ఊర్ధ్వో గ్రావా బృహద్ అగ్నిః సమిద్ధః ప్రియా ధామాన్య్ అదితేర్ ఉపస్థే |
  పురోహితావ్ ఋత్విజా యజ్ఞే అస్మిన్ విదుష్టరా ద్రవిణమ్ ఆ యజేథామ్ || 10-070-07

  తిస్రో దేవీర్ బర్హిర్ ఇదం వరీయ ఆ సీదత చకృమా వః స్యోనమ్ |
  మనుష్వద్ యజ్ఞం సుధితా హవీంషీళా దేవీ ఘృతపదీ జుషన్త || 10-070-08

  దేవ త్వష్టర్ యద్ ధ చారుత్వమ్ ఆనడ్ యద్ అఙ్గిరసామ్ అభవః సచాభూః |
  స దేవానామ్ పాథ ఉప ప్ర విద్వాఉశన్ యక్షి ద్రవిణోదః సురత్నః || 10-070-09

  వనస్పతే రశనయా నియూయా దేవానామ్ పాథ ఉప వక్షి విద్వాన్ |
  స్వదాతి దేవః కృణవద్ ధవీంష్య్ అవతాం ద్యావాపృథివీ హవమ్ మే || 10-070-10

  ఆగ్నే వహ వరుణమ్ ఇష్టయే న ఇన్ద్రం దివో మరుతో అన్తరిక్షాత్ |
  సీదన్తు బర్హిర్ విశ్వ ఆ యజత్రాః స్వాహా దేవా అమృతా మాదయన్తామ్ || 10-070-11