ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 71)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బృహస్పతే ప్రథమం వాచో అగ్రం యత్ ప్రైరత నామధేయం దధానాః |
  యద్ ఏషాం శ్రేష్ఠం యద్ అరిప్రమ్ ఆసీత్ ప్రేణా తద్ ఏషాం నిహితం గుహావిః || 10-071-01

  సక్తుమ్ ఇవ తితऽనా పునన్తో యత్ర ధీరా మనసా వాచమ్ అక్రత |
  అత్రా సఖాయః సఖ్యాని జానతే భద్రైషాం లక్ష్మీర్ నిహితాధి వాచి || 10-071-02

  యజ్ఞేన వాచః పదవీయమ్ ఆయన్ తామ్ అన్వ్ అవిన్దన్న్ ఋషిషు ప్రవిష్టామ్ |
  తామ్ ఆభృత్యా వ్య్ అదధుః పురుత్రా తాం సప్త రేభా అభి సం నవన్తే || 10-071-03

  ఉత త్వః పశ్యన్ న దదర్శ వాచమ్ ఉత త్వః శృణ్వన్ న శృణోత్య్ ఏనామ్ |
  ఉతో త్వస్మై తన్వం వి సస్రే జాయేవ పత్య ఉశతీ సువాసాః || 10-071-04

  ఉత త్వం సఖ్యే స్థిరపీతమ్ ఆహుర్ నైనం హిన్వన్త్య్ అపి వాజినేషు |
  అధేన్వా చరతి మాయయైష వాచం శుశ్రువాఅఫలామ్ అపుష్పామ్ || 10-071-05

  యస్ తిత్యాజ సచివిదం సఖాయం న తస్య వాచ్య్ అపి భాగో అస్తి |
  యద్ ఈం శృణోత్య్ అలకం శృణోతి నహి ప్రవేద సుకృతస్య పన్థామ్ || 10-071-06

  అక్షణ్వన్తః కర్ణవన్తః సఖాయో మనోజవేష్వ్ అసమా బభూవుః |
  ఆదఘ్నాస ఉపకక్షాస ఉ త్వే హ్రదా ఇవ స్నాత్వా ఉ త్వే దదృశ్రే || 10-071-07

  హృదా తష్టేషు మనసో జవేషు యద్ బ్రాహ్మణాః సంయజన్తే సఖాయః |
  అత్రాహ త్వం వి జహుర్ వేద్యాభిర్ ఓహబ్రహ్మాణో వి చరన్త్య్ ఉ త్వే || 10-071-08

  ఇమే యే నార్వాఙ్ న పరశ్ చరన్తి న బ్రాహ్మణాసో న సుతేకరాసః |
  త ఏతే వాచమ్ అభిపద్య పాపయా సిరీస్ తన్త్రం తన్వతే అప్రజజ్ఞయః || 10-071-09

  సర్వే నన్దన్తి యశసాగతేన సభాసాహేన సఖ్యా సఖాయః |
  కిల్బిషస్పృత్ పితుషణిర్ హ్య్ ఏషామ్ అరం హితో భవతి వాజినాయ || 10-071-10

  ఋచాం త్వః పోషమ్ ఆస్తే పుపుష్వాన్ గాయత్రం త్వో గాయతి శక్వరీషు |
  బ్రహ్మా త్వో వదతి జాతవిద్యాం యజ్ఞస్య మాత్రాం వి మిమీత ఉ త్వః || 10-071-11