ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 72)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దేవానాం ను వయం జానా ప్ర వోచామ విపన్యయా |
  ఉక్థేషు శస్యమానేషు యః పశ్యాద్ ఉత్తరే యుగే || 10-072-01

  బ్రహ్మణస్ పతిర్ ఏతా సం కర్మార ఇవాధమత్ |
  దేవానామ్ పూర్వ్యే యుగే ऽసతః సద్ అజాయత || 10-072-02

  దేవానాం యుగే ప్రథమే ऽసతః సద్ అజాయత |
  తద్ ఆశా అన్వ్ అజాయన్త తద్ ఉత్తానపదస్ పరి || 10-072-03

  భూర్ జజ్ఞ ఉత్తానపదో భువ ఆశా అజాయన్త |
  అదితేర్ దక్షో అజాయత దక్షాద్ వ్ అదితిః పరి || 10-072-04

  అదితిర్ హ్య్ అజనిష్ట దక్ష యా దుహితా తవ |
  తాం దేవా అన్వ్ అజాయన్త భద్రా అమృతబన్ధవః || 10-072-05

  యద్ దేవా అదః సలిలే సుసంరబ్ధా అతిష్ఠత |
  అత్రా వో నృత్యతామ్ ఇవ తీవ్రో రేణుర్ అపాయత || 10-072-06

  యద్ దేవా యతయో యథా భువనాన్య్ అపిన్వత |
  అత్రా సముద్ర ఆ గూళ్హమ్ ఆ సూర్యమ్ అజభర్తన || 10-072-07

  అష్టౌ పుత్రాసో అదితేర్ యే జాతాస్ తన్వస్ పరి |
  దేవాఉప ప్రైత్ సప్తభిః పరా మార్తాణ్డమ్ ఆస్యత్ || 10-072-08

  సప్తభిః పుత్రైర్ అదితిర్ ఉప ప్రైత్ పూర్వ్యం యుగమ్ |
  ప్రజాయై మృత్యవే త్వత్ పునర్ మార్తాణ్డమ్ ఆభరత్ || 10-072-09