ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 73)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  జనిష్ఠా ఉగ్రః సహసే తురాయ మన్ద్ర ఓజిష్ఠో బహులాభిమానః |
  అవర్ధన్న్ ఇన్ద్రమ్ మరుతశ్ చిద్ అత్ర మాతా యద్ వీరం దధనద్ ధనిష్ఠా || 10-073-01

  ద్రుహో నిషత్తా పృశనీ చిద్ ఏవైః పురూ శంసేన వావృధుష్ ట ఇన్ద్రమ్ |
  అభీవృతేవ తా మహాపదేన ధ్వాన్తాత్ ప్రపిత్వాద్ ఉద్ అరన్త గర్భాః || 10-073-02

  ఋష్వా తే పాదా ప్ర యజ్ జిగాస్య్ అవర్ధన్ వాజా ఉత యే చిద్ అత్ర |
  త్వమ్ ఇన్ద్ర సాలావృకాన్ సహస్రమ్ ఆసన్ దధిషే అశ్వినా వవృత్యాః || 10-073-03

  సమనా తూర్ణిర్ ఉప యాసి యజ్ఞమ్ ఆ నాసత్యా సఖ్యాయ వక్షి |
  వసావ్యామ్ ఇన్ద్ర ధారయః సహస్రాశ్వినా శూర దదతుర్ మఘాని || 10-073-04

  మన్దమాన ఋతాద్ అధి ప్రజాయై సఖిభిర్ ఇన్ద్ర ఇషిరేభిర్ అర్థమ్ |
  ఆభిర్ హి మాయా ఉప దస్యుమ్ ఆగాన్ మిహః ప్ర తమ్రా అవపత్ తమాంసి || 10-073-05

  సనామానా చిద్ ధ్వసయో న్య్ అస్మా అవాహన్న్ ఇన్ద్ర ఉషసో యథానః |
  ఋష్వైర్ అగచ్ఛః సఖిభిర్ నికామైః సాకమ్ ప్రతిష్ఠా హృద్యా జఘన్థ || 10-073-06

  త్వం జఘన్థ నముచిమ్ మఖస్యుం దాసం కృణ్వాన ఋషయే విమాయమ్ |
  త్వం చకర్థ మనవే స్యోనాన్ పథో దేవత్రాఞ్జసేవ యానాన్ || 10-073-07

  త్వమ్ ఏతాని పప్రిషే వి నామేశాన ఇన్ద్ర దధిషే గభస్తౌ |
  అను త్వా దేవాః శవసా మదన్త్య్ ఉపరిబుధ్నాన్ వనినశ్ చకర్థ || 10-073-08

  చక్రం యద్ అస్యాప్స్వ్ ఆ నిషత్తమ్ ఉతో తద్ అస్మై మధ్వ్ ఇచ్ చచ్ఛద్యాత్ |
  పృథివ్యామ్ అతిషితం యద్ ఊధః పయో గోష్వ్ అదధా ఓషధీషు || 10-073-09

  అశ్వాద్ ఇయాయేతి యద్ వదన్త్య్ ఓజసో జాతమ్ ఉత మన్య ఏనమ్ |
  మన్యోర్ ఇయాయ హర్మ్యేషు తస్థౌ యతః ప్రజజ్ఞ ఇన్ద్రో అస్య వేద || 10-073-10

  వయః సుపర్ణా ఉప సేదుర్ ఇన్ద్రమ్ ప్రియమేధా ఋషయో నాధమానాః |
  అప ధ్వాన్తమ్ ఊర్ణుహి పూర్ధి చక్షుర్ ముముగ్ధ్య్ అస్మాన్ నిధయేవ బద్ధాన్ || 10-073-11