ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 74)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వసూనాం వా చర్కృష ఇయక్షన్ ధియా వా యజ్ఞైర్ వా రోదస్యోః |
  అర్వన్తో వా యే రయిమన్తః సాతౌ వనుం వా యే సుశ్రుణం సుశ్రుతో ధుః || 10-074-01

  హవ ఏషామ్ అసురో నక్షత ద్యాం శ్రవస్యతా మనసా నింసత క్షామ్ |
  చక్షాణా యత్ర సువితాయ దేవా ద్యౌర్ న వారేభిః కృణవన్త స్వైః || 10-074-02

  ఇయమ్ ఏషామ్ అమృతానాం గీః సర్వతాతా యే కృపణన్త రత్నమ్ |
  ధియం చ యజ్ఞం చ సాధన్తస్ తే నో ధాన్తు వసవ్యమ్ అసామి || 10-074-03

  ఆ తత్ త ఇన్ద్రాయవః పనన్తాభి య ఊర్వం గోమన్తం తితృత్సాన్ |
  సకృత్స్వం యే పురుపుత్రామ్ మహీం సహస్రధారామ్ బృహతీం దుదుక్షన్ || 10-074-04

  శచీవ ఇన్ద్రమ్ అవసే కృణుధ్వమ్ అనానతం దమయన్తమ్ పృతన్యూన్ |
  ఋభుక్షణమ్ మఘవానం సువృక్తిమ్ భర్తా యో వజ్రం నర్యమ్ పురుక్షుః || 10-074-05

  యద్ వావాన పురుతమమ్ పురాషాళ్ ఆ వృత్రహేన్ద్రో నామాన్య్ అప్రాః |
  అచేతి ప్రాసహస్ పతిస్ తువిష్మాన్ యద్ ఈమ్ ఉశ్మసి కర్తవే కరత్ తత్ || 10-074-06