ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 75)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సు వ ఆపో మహిమానమ్ ఉత్తమం కారుర్ వోచాతి సదనే వివస్వతః |
  ప్ర సప్త-సప్త త్రేధా హి చక్రముః ప్ర సృత్వరీణామ్ అతి సిన్ధుర్ ఓజసా || 10-075-01

  ప్ర తే ऽరదద్ వరుణో యాతవే పథః సిన్ధో యద్ వాజాఅభ్య్ అద్రవస్ త్వమ్ |
  భూమ్యా అధి ప్రవతా యాసి సానునా యద్ ఏషామ్ అగ్రం జగతామ్ ఇరజ్యసి || 10-075-02

  దివి స్వనో యతతే భూమ్యోపర్య్ అనన్తం శుష్మమ్ ఉద్ ఇయర్తి భానునా |
  అభ్రాద్ ఇవ ప్ర స్తనయన్తి వృష్టయః సిన్ధుర్ యద్ ఏతి వృషభో న రోరువత్ || 10-075-03

  అభి త్వా సిన్ధో శిశుమ్ ఇన్ న మాతరో వాశ్రా అర్షన్తి పయసేవ ధేనవః |
  రాజేవ యుధ్వా నయసి త్వమ్ ఇత్ సిచౌ యద్ ఆసామ్ అగ్రమ్ ప్రవతామ్ ఇనక్షసి || 10-075-04

  ఇమమ్ మే గఙ్గే యమునే సరస్వతి శుతుద్రి స్తోమం సచతా పరుష్ణ్య్ ఆ |
  అసిక్న్యా మరుద్వృధే వితస్తయార్జీకీయే శృణుహ్య్ ఆ సుషోమయా || 10-075-05

  తృష్టామయా ప్రథమం యాతవే సజూః సుసర్త్వా రసయా శ్వేత్యా త్యా |
  త్వం సిన్ధో కుభయా గోమతీం క్రుముమ్ మేహత్న్వా సరథం యాభిర్ ఈయసే || 10-075-06

  ఋజీత్య్ ఏనీ రుశతీ మహిత్వా పరి జ్రయాంసి భరతే రజాంసి |
  అదబ్ధా సిన్ధుర్ అపసామ్ అపస్తమాశ్వా న చిత్రా వపుషీవ దర్శతా || 10-075-07

  స్వశ్వా సిన్ధుః సురథా సువాసా హిరణ్యయీ సుకృతా వాజినీవతీ |
  ఊర్ణావతీ యువతిః సీలమావత్య్ ఉతాధి వస్తే సుభగా మధువృధమ్ || 10-075-08

  సుఖం రథం యుయుజే సిన్ధుర్ అశ్వినం తేన వాజం సనిషద్ అస్మిన్న్ ఆజౌ |
  మహాన్ హ్య్ అస్య మహిమా పనస్యతే ऽదబ్ధస్య స్వయశసో విరప్శినః || 10-075-09