ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 76)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ వ ఋఞ్జస ఊర్జాం వ్యుష్టిష్వ్ ఇన్ద్రమ్ మరుతో రోదసీ అనక్తన |
  ఉభే యథా నో అహనీ సచాభువా సదః-సదో వరివస్యాత ఉద్భిదా || 10-076-01

  తద్ ఉ శ్రేష్ఠం సవనం సునోతనాత్యో న హస్తయతో అద్రిః సోతరి |
  విదద్ ధ్య్ అర్యో అభిభూతి పౌంస్యమ్ మహో రాయే చిత్ తరుతే యద్ అర్వతః || 10-076-02

  తద్ ఇద్ ధ్య్ అస్య సవనం వివేర్ అపో యథా పురా మనవే గాతుమ్ అశ్రేత్ |
  గోర్ణసి త్వాష్ట్రే అశ్వనిర్ణిజి ప్రేమ్ అధ్వరేష్వ్ అధ్వరాఅశిశ్రయుః || 10-076-03

  అప హత రక్షసో భఙ్గురావత స్కభాయత నిరృతిం సేధతామతిమ్ |
  ఆ నో రయిం సర్వవీరం సునోతన దేవావ్యమ్ భరత శ్లోకమ్ అద్రయః || 10-076-04

  దివశ్ చిద్ ఆ వో ऽమవత్తరేభ్యో విభ్వనా చిద్ ఆశ్వపస్తరేభ్యః |
  వాయోశ్ చిద్ ఆ సోమరభస్తరేభ్యో ऽగ్నేశ్ చిద్ అర్చ పితుకృత్తరేభ్యః || 10-076-05

  భురన్తు నో యశసః సోత్వ్ అన్ధసో గ్రావాణో వాచా దివితా దివిత్మతా |
  నరో యత్ర దుహతే కామ్యమ్ మధ్వ్ ఆఘోషయన్తో అభితో మిథస్తురః || 10-076-06

  సున్వన్తి సోమం రథిరాసో అద్రయో నిర్ అస్య రసం గవిషో దుహన్తి తే |
  దుహన్త్య్ ఊధర్ ఉపసేచనాయ కం నరో హవ్యా న మర్జయన్త ఆసభిః || 10-076-07

  ఏతే నరః స్వపసో అభూతన య ఇన్ద్రాయ సునుథ సోమమ్ అద్రయః |
  వామం-వామం వో దివ్యాయ ధామ్నే వసు-వసు వః పార్థివాయ సున్వతే || 10-076-08