ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 77)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభ్రప్రుషో న వాచా ప్రుషా వసు హవిష్మన్తో న యజ్ఞా విజానుషః |
  సుమారుతం న బ్రహ్మాణమ్ అర్హసే గణమ్ అస్తోష్య్ ఏషాం న శోభసే || 10-077-01

  శ్రియే మర్యాసో అఞ్జీఅకృణ్వత సుమారుతం న పూర్వీర్ అతి క్షపః |
  దివస్ పుత్రాస ఏతా న యేతిర ఆదిత్యాసస్ తే అక్రా న వావృధుః || 10-077-02

  ప్ర యే దివః పృథివ్యా న బర్హణా త్మనా రిరిచ్రే అభ్రాన్ న సూర్యః |
  పాజస్వన్తో న వీరాః పనస్యవో రిశాదసో న మర్యా అభిద్యవః || 10-077-03

  యుష్మాకమ్ బుధ్నే అపాం న యామని విథుర్యతి న మహీ శ్రథర్యతి |
  విశ్వప్సుర్ యజ్ఞో అర్వాగ్ అయం సు వః ప్రయస్వన్తో న సత్రాచ ఆ గత || 10-077-04

  యూయం ధూర్షు ప్రయుజో న రశ్మిభిర్ జ్యోతిష్మన్తో న భాసా వ్యుష్టిషు |
  శ్యేనాసో న స్వయశసో రిశాదసః ప్రవాసో న ప్రసితాసః పరిప్రుషః || 10-077-05

  ప్ర యద్ వహధ్వే మరుతః పరాకాద్ యూయమ్ మహః సంవరణస్య వస్వః |
  విదానాసో వసవో రాధ్యస్యారాచ్ చిద్ ద్వేషః సనుతర్ యుయోత || 10-077-06

  య ఉదృచి యజ్ఞే అధ్వరేష్ఠా మరుద్భ్యో న మానుషో దదాశత్ |
  రేవత్ స వయో దధతే సువీరం స దేవానామ్ అపి గోపీథే అస్తు || 10-077-07

  తే హి యజ్ఞేషు యజ్ఞియాస ఊమా ఆదిత్యేన నామ్నా శమ్భవిష్ఠాః |
  తే నో ऽవన్తు రథతూర్ మనీషామ్ మహశ్ చ యామన్న్ అధ్వరే చకానాః || 10-077-08