ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 78)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విప్రాసో న మన్మభిః స్వాధ్యో దేవావ్యో న యజ్ఞైః స్వప్నసః |
  రాజానో న చిత్రాః సుసందృశః క్షితీనాం న మర్యా అరేపసః || 10-078-01

  అగ్నిర్ న యే భ్రాజసా రుక్మవక్షసో వాతాసో న స్వయుజః సద్యౌతయః |
  ప్రజ్ఞాతారో న జ్యేష్ఠాః సునీతయః సుశర్మాణో న సోమా ఋతం యతే || 10-078-02

  వాతాసో న యే ధునయో జిగత్నవో ऽగ్నీనాం న జిహ్వా విరోకిణః |
  వర్మణ్వన్తో న యోధాః శిమీవన్తః పితౄణాం న శంసాః సురాతయః || 10-078-03

  రథానాం న యే ऽరాః సనాభయో జిగీవాంసో న శూరా అభిద్యవః |
  వరేయవో న మర్యా ఘృతప్రుషో ऽభిస్వర్తారో అర్కం న సుష్టుభః || 10-078-04

  అశ్వాసో న యే జ్యేష్ఠాస ఆశవో దిధిషవో న రథ్యః సుదానవః |
  ఆపో న నిమ్నైర్ ఉదభిర్ జిగత్నవో విశ్వరూపా అఙ్గిరసో న సామభిః || 10-078-05

  గ్రావాణో న సూరయః సిన్ధుమాతర ఆదర్దిరాసో అద్రయో న విశ్వహా |
  శిశూలా న క్రీళయః సుమాతరో మహాగ్రామో న యామన్న్ ఉత త్విషా || 10-078-06

  ఉషసాం న కేతవో ऽధ్వరశ్రియః శుభంయవో నాఞ్జిభిర్ వ్య్ అశ్వితన్ |
  సిన్ధవో న యయియో భ్రాజదృష్టయః పరావతో న యోజనాని మమిరే || 10-078-07

  సుభాగాన్ నో దేవాః కృణుతా సురత్నాన్ అస్మాన్ స్తోతౄన్ మరుతో వావృధానాః |
  అధి స్తోత్రస్య సఖ్యస్య గాత సనాద్ ధి వో రత్నధేయాని సన్తి || 10-078-08