ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 79)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అపశ్యమ్ అస్య మహతో మహిత్వమ్ అమర్త్యస్య మర్త్యాసు విక్షు |
  నానా హనూ విభృతే సమ్ భరేతే అసిన్వతీ బప్సతీ భూర్య్ అత్తః || 10-079-01

  గుహా శిరో నిహితమ్ ఋధగ్ అక్షీ అసిన్వన్న్ అత్తి జిహ్వయా వనాని |
  అత్రాణ్య్ అస్మై పడ్భిః సమ్ భరన్త్య్ ఉత్తానహస్తా నమసాధి విక్షు || 10-079-02

  ప్ర మాతుః ప్రతరం గుహ్యమ్ ఇచ్ఛన్ కుమారో న వీరుధః సర్పద్ ఉర్వీః |
  ససం న పక్వమ్ అవిదచ్ ఛుచన్తం రిరిహ్వాంసం రిప ఉపస్థే అన్తః || 10-079-03

  తద్ వామ్ ఋతం రోదసీ ప్ర బ్రవీమి జాయమానో మాతరా గర్భో అత్తి |
  నాహం దేవస్య మర్త్యశ్ చికేతాగ్నిర్ అఙ్గ విచేతాః స ప్రచేతాః || 10-079-04

  యో అస్మా అన్నం తృష్వ్ ఆదధాత్య్ ఆజ్యైర్ ఘృతైర్ జుహోతి పుష్యతి |
  తస్మై సహస్రమ్ అక్షభిర్ వి చక్షే ऽగ్నే విశ్వతః ప్రత్యఙ్ఙ్ అసి త్వమ్ || 10-079-05

  కిం దేవేషు త్యజ ఏనశ్ చకర్థాగ్నే పృచ్ఛామి ను త్వామ్ అవిద్వాన్ |
  అక్రీళన్ క్రీళన్ హరిర్ అత్తవే ऽదన్ వి పర్వశశ్ చకర్త గామ్ ఇవాసిః || 10-079-06

  విషూచో అశ్వాన్ యుయుజే వనేజా ఋజీతిభీ రశనాభిర్ గృభీతాన్ |
  చక్షదే మిత్రో వసుభిః సుజాతః సమ్ ఆనృధే పర్వభిర్ వావృధానః || 10-079-07