ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 80)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిః సప్తిం వాజమ్భరం దదాత్య్ అగ్నిర్ వీరం శ్రుత్యం కర్మనిష్ఠామ్ |
  అగ్నీ రోదసీ వి చరత్ సమఞ్జన్న్ అగ్నిర్ నారీం వీరకుక్షిమ్ పురంధిమ్ || 10-080-01

  అగ్నేర్ అప్నసః సమిద్ అస్తు భద్రాగ్నిర్ మహీ రోదసీ ఆ వివేశ |
  అగ్నిర్ ఏకం చోదయత్ సమత్స్వ్ అగ్నిర్ వృత్రాణి దయతే పురూణి || 10-080-02

  అగ్నిర్ హ త్యం జరతః కర్ణమ్ ఆవాగ్నిర్ అద్భ్యో నిర్ అదహజ్ జరూథమ్ |
  అగ్నిర్ అత్రిం ఘర్మ ఉరుష్యద్ అన్తర్ అగ్నిర్ నృమేధమ్ ప్రజయాసృజత్ సమ్ || 10-080-03

  అగ్నిర్ దాద్ ద్రవిణం వీరపేశా అగ్నిర్ ఋషిం యః సహస్రా సనోతి |
  అగ్నిర్ దివి హవ్యమ్ ఆ తతానాగ్నేర్ ధామాని విభృతా పురుత్రా || 10-080-04

  అగ్నిమ్ ఉక్థైర్ ఋషయో వి హ్వయన్తే ऽగ్నిం నరో యామని బాధితాసః |
  అగ్నిం వయో అన్తరిక్షే పతన్తో ऽగ్నిః సహస్రా పరి యాతి గోనామ్ || 10-080-05

  అగ్నిం విశ ఈళతే మానుషీర్ యా అగ్నిమ్ మనుషో నహుషో వి జాతాః |
  అగ్నిర్ గాన్ధర్వీమ్ పథ్యామ్ ఋతస్యాగ్నేర్ గవ్యూతిర్ ఘృత ఆ నిషత్తా || 10-080-06

  అగ్నయే బ్రహ్మ ఋభవస్ తతక్షుర్ అగ్నిమ్ మహామ్ అవోచామా సువృక్తిమ్ |
  అగ్నే ప్రావ జరితారం యవిష్ఠాగ్నే మహి ద్రవిణమ్ ఆ యజస్వ || 10-080-07