ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 81)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  య ఇమా విశ్వా భువనాని జుహ్వద్ ఋషిర్ హోతా న్య్ అసీదత్ పితా నః |
  స ఆశిషా ద్రవిణమ్ ఇచ్ఛమానః ప్రథమచ్ఛద్ అవరాఆ వివేశ || 10-081-01

  కిం స్విద్ ఆసీద్ అధిష్ఠానమ్ ఆరమ్భణం కతమత్ స్విత్ కథాసీత్ |
  యతో భూమిం జనయన్ విశ్వకర్మా వి ద్యామ్ ఔర్ణోన్ మహినా విశ్వచక్షాః || 10-081-02

  విశ్వతశ్చక్షుర్ ఉత విశ్వతోముఖో విశ్వతోబాహుర్ ఉత విశ్వతస్పాత్ |
  సమ్ బాహుభ్యాం ధమతి సమ్ పతత్రైర్ ద్యావాభూమీ జనయన్ దేవ ఏకః || 10-081-03

  కిం స్విద్ వనం క ఉ స వృక్ష ఆస యతో ద్యావాపృథివీ నిష్టతక్షుః |
  మనీషిణో మనసా పృచ్ఛతేద్ ఉ తద్ యద్ అధ్యతిష్ఠద్ భువనాని ధారయన్ || 10-081-04

  యా తే ధామాని పరమాణి యావమా యా మధ్యమా విశ్వకర్మన్న్ ఉతేమా |
  శిక్షా సఖిభ్యో హవిషి స్వధావః స్వయం యజస్వ తన్వం వృధానః || 10-081-05

  విశ్వకర్మన్ హవిషా వావృధానః స్వయం యజస్వ పృథివీమ్ ఉత ద్యామ్ |
  ముహ్యన్త్వ్ అన్యే అభితో జనాస ఇహాస్మాకమ్ మఘవా సూరిర్ అస్తు || 10-081-06

  వాచస్ పతిం విశ్వకర్మాణమ్ ఊతయే మనోజువం వాజే అద్యా హువేమ |
  స నో విశ్వాని హవనాని జోషద్ విశ్వశమ్భూర్ అవసే సాధుకర్మా || 10-081-07