ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 82)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  చక్షుషః పితా మనసా హి ధీరో ఘృతమ్ ఏనే అజనన్ నన్నమానే |
  యదేద్ అన్తా అదదృహన్త పూర్వ ఆద్ ఇద్ ద్యావాపృథివీ అప్రథేతామ్ || 10-082-01

  విశ్వకర్మా విమనా ఆద్ విహాయా ధాతా విధాతా పరమోత సందృక్ |
  తేషామ్ ఇష్టాని సమ్ ఇషా మదన్తి యత్రా సప్తఋషీన్ పర ఏకమ్ ఆహుః || 10-082-02

  యో నః పితా జనితా యో విధాతా ధామాని వేద భువనాని విశ్వా |
  యో దేవానాం నామధా ఏక ఏవ తం సమ్ప్రశ్నమ్ భువనా యన్త్య్ అన్యా || 10-082-03

  త ఆయజన్త ద్రవిణం సమ్ అస్మా ఋషయః పూర్వే జరితారో న భూనా |
  అసూర్తే సూర్తే రజసి నిషత్తే యే భూతాని సమకృణ్వన్న్ ఇమాని || 10-082-04

  పరో దివా పర ఏనా పృథివ్యా పరో దేవేభిర్ అసురైర్ యద్ అస్తి |
  కం స్విద్ గర్భమ్ ప్రథమం దధ్ర ఆపో యత్ర దేవాః సమపశ్యన్త విశ్వే || 10-082-05

  తమ్ ఇద్ గర్భమ్ ప్రథమం దధ్ర ఆపో యత్ర దేవాః సమగచ్ఛన్త విశ్వే |
  అజస్య నాభావ్ అధ్య్ ఏకమ్ అర్పితం యస్మిన్ విశ్వాని భువనాని తస్థుః || 10-082-06

  న తం విదాథ య ఇమా జజానాన్యద్ యుష్మాకమ్ అన్తరమ్ బభూవ |
  నీహారేణ ప్రావృతా జల్ప్యా చాసుతృప ఉక్థశాసశ్ చరన్తి || 10-082-07