ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 83)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యస్ తే మన్యో ऽవిధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః పుష్యతి విశ్వమ్ ఆనుషక్ |
  సాహ్యామ దాసమ్ ఆర్యం త్వయా యుజా సహస్కృతేన సహసా సహస్వతా || 10-083-01

  మన్యుర్ ఇన్ద్రో మన్యుర్ ఏవాస దేవో మన్యుర్ హోతా వరుణో జాతవేదాః |
  మన్యుం విశ ఈళతే మానుషీర్ యాః పాహి నో మన్యో తపసా సజోషాః || 10-083-02

  అభీహి మన్యో తవసస్ తవీయాన్ తపసా యుజా వి జహి శత్రూన్ |
  అమిత్రహా వృత్రహా దస్యుహా చ విశ్వా వసూన్య్ ఆ భరా త్వం నః || 10-083-03

  త్వం హి మన్యో అభిభూత్యోజాః స్వయమ్భూర్ భామో అభిమాతిషాహః |
  విశ్వచర్షణిః సహురిః సహావాన్ అస్మాస్వ్ ఓజః పృతనాసు ధేహి || 10-083-04

  అభాగః సన్న్ అప పరేతో అస్మి తవ క్రత్వా తవిషస్య ప్రచేతః |
  తం త్వా మన్యో అక్రతుర్ జిహీళాహం స్వా తనూర్ బలదేయాయ మేహి || 10-083-05

  అయం తే అస్మ్య్ ఉప మేహ్య్ అర్వాఙ్ ప్రతీచీనః సహురే విశ్వధాయః |
  మన్యో వజ్రిన్న్ అభి మామ్ ఆ వవృత్స్వ హనావ దస్యూఉత బోధ్య్ ఆపేః || 10-083-06

  అభి ప్రేహి దక్షిణతో భవా మే ऽధా వృత్రాణి జఙ్ఘనావ భూరి |
  జుహోమి తే ధరుణమ్ మధ్వో అగ్రమ్ ఉభా ఉపాంశు ప్రథమా పిబావ || 10-083-07