ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 84)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వయా మన్యో సరథమ్ ఆరుజన్తో హర్షమాణాసో ధృషితా మరుత్వః |
  తిగ్మేషవ ఆయుధా సంశిశానా అభి ప్ర యన్తు నరో అగ్నిరూపాః || 10-084-01

  అగ్నిర్ ఇవ మన్యో త్విషితః సహస్వ సేనానీర్ నః సహురే హూత ఏధి |
  హత్వాయ శత్రూన్ వి భజస్వ వేద ఓజో మిమానో వి మృధో నుదస్వ || 10-084-02

  సహస్వ మన్యో అభిమాతిమ్ అస్మే రుజన్ మృణన్ ప్రమృణన్ ప్రేహి శత్రూన్ |
  ఉగ్రం తే పాజో నన్వ్ ఆ రురుధ్రే వశీ వశం నయస ఏకజ త్వమ్ || 10-084-03

  ఏకో బహూనామ్ అసి మన్యవ్ ఈళితో విశం-విశం యుధయే సం శిశాధి |
  అకృత్తరుక్ త్వయా యుజా వయం ద్యుమన్తం ఘోషం విజయాయ కృణ్మహే || 10-084-04

  విజేషకృద్ ఇన్ద్ర ఇవానవబ్రవో ऽస్మాకమ్ మన్యో అధిపా భవేహ |
  ప్రియం తే నామ సహురే గృణీమసి విద్మా తమ్ ఉత్సం యత ఆబభూథ || 10-084-05

  ఆభూత్యా సహజా వజ్ర సాయక సహో బిభర్ష్య్ అభిభూత ఉత్తరమ్ |
  క్రత్వా నో మన్యో సహ మేద్య్ ఏధి మహాధనస్య పురుహూత సంసృజి || 10-084-06

  సంసృష్టం ధనమ్ ఉభయం సమాకృతమ్ అస్మభ్యం దత్తాం వరుణశ్ చ మన్యుః |
  భియం దధానా హృదయేషు శత్రవః పరాజితాసో అప ని లయన్తామ్ || 10-084-07