ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 85)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సత్యేనోత్తభితా భూమిః సూర్యేణోత్తభితా ద్యౌః |
  ఋతేనాదిత్యాస్ తిష్ఠన్తి దివి సోమో అధి శ్రితః || 10-085-01

  సోమేనాదిత్యా బలినః సోమేన పృథివీ మహీ |
  అథో నక్షత్రాణామ్ ఏషామ్ ఉపస్థే సోమ ఆహితః || 10-085-02

  సోమమ్ మన్యతే పపివాన్ యత్ సమ్పింషన్త్య్ ఓషధిమ్ |
  సోమం యమ్ బ్రహ్మాణో విదుర్ న తస్యాశ్నాతి కశ్ చన || 10-085-03

  ఆచ్ఛద్విధానైర్ గుపితో బార్హతైః సోమ రక్షితః |
  గ్రావ్ణామ్ ఇచ్ ఛృణ్వన్ తిష్ఠసి న తే అశ్నాతి పార్థివః || 10-085-04

  యత్ త్వా దేవ ప్రపిబన్తి తత ఆ ప్యాయసే పునః |
  వాయుః సోమస్య రక్షితా సమానామ్ మాస ఆకృతిః || 10-085-05

  రైభ్య్ ఆసీద్ అనుదేయీ నారాశంసీ న్యోచనీ |
  సూర్యాయా భద్రమ్ ఇద్ వాసో గాథయైతి పరిష్కృతమ్ || 10-085-06

  చిత్తిర్ ఆ ఉపబర్హణం చక్షుర్ ఆ అభ్యఞ్జనమ్ |
  ద్యౌర్ భూమిః కోశ ఆసీద్ యద్ అయాత్ సూర్యా పతిమ్ || 10-085-07

  స్తోమా ఆసన్ ప్రతిధయః కురీరం ఛన్ద ఓపశః |
  సూర్యాయా అశ్వినా వరాగ్నిర్ ఆసీత్ పురోగవః || 10-085-08

  సోమో వధూయుర్ అభవద్ అశ్వినాస్తామ్ ఉభా వరా |
  సూర్యాం యత్ పత్యే శంసన్తీమ్ మనసా సవితాదదాత్ || 10-085-09

  మనో అస్యా అన ఆసీద్ ద్యౌర్ ఆసీద్ ఉత ఛదిః |
  శుక్రావ్ అనడ్వాహావ్ ఆస్తాం యద్ అయాత్ సూర్యా గృహమ్ || 10-085-10

  ఋక్సామాభ్యామ్ అభిహితౌ గావౌ తే సామనావ్ ఇతః |
  శ్రోత్రం తే చక్రే ఆస్తాం దివి పన్థాశ్ చరాచారః || 10-085-11

  శుచీ తే చక్రే యాత్యా వ్యానో అక్ష ఆహతః |
  అనో మనస్మయం సూర్యారోహత్ ప్రయతీ పతిమ్ || 10-085-12

  సూర్యాయా వహతుః ప్రాగాత్ సవితా యమ్ అవాసృజత్ |
  అఘాసు హన్యన్తే గావో ऽర్జున్యోః పర్య్ ఉహ్యతే || 10-085-13

  యద్ అశ్వినా పృచ్ఛమానావ్ అయాతం త్రిచక్రేణ వహతుం సూర్యాయాః |
  విశ్వే దేవా అను తద్ వామ్ అజానన్ పుత్రః పితరావ్ అవృణీత పూషా || 10-085-14

  యద్ అయాతం శుభస్ పతీ వరేయం సూర్యామ్ ఉప |
  క్వైకం చక్రం వామ్ ఆసీత్ క్వ దేష్ట్రాయ తస్థథుః || 10-085-15

  ద్వే తే చక్రే సూర్యే బ్రహ్మాణ ఋతుథా విదుః |
  అథైకం చక్రం యద్ గుహా తద్ అద్ధాతయ ఇద్ విదుః || 10-085-16

  సూర్యాయై దేవేభ్యో మిత్రాయ వరుణాయ చ |
  యే భూతస్య ప్రచేతస ఇదం తేభ్యో ऽకరం నమః || 10-085-17

  పూర్వాపరం చరతో మాయయైతౌ శిశూ క్రీళన్తౌ పరి యాతో అధ్వరమ్ |
  విశ్వాన్య్ అన్యో భువనాభిచష్ట ఋతూఅన్యో విదధజ్ జాయతే పునః || 10-085-18

  నవో-నవో భవతి జాయమానో ऽహ్నాం కేతుర్ ఉషసామ్ ఏత్య్ అగ్రమ్ |
  భాగం దేవేభ్యో వి దధాత్య్ ఆయన్ ప్ర చన్ద్రమాస్ తిరతే దీర్ఘమ్ ఆయుః || 10-085-19

  సుకింశుకం శల్మలిం విశ్వరూపం హిరణ్యవర్ణం సువృతం సుచక్రమ్ |
  ఆ రోహ సూర్యే అమృతస్య లోకం స్యోనమ్ పత్యే వహతుం కృణుష్వ || 10-085-20

  ఉద్ ఈర్ష్వాతః పతివతీ హ్య్ ఏషా విశ్వావసుం నమసా గీర్భిర్ ఈళే |
  అన్యామ్ ఇచ్ఛ పితృషదం వ్యక్తాం స తే భాగో జనుషా తస్య విద్ధి || 10-085-21

  ఉద్ ఈర్ష్వాతో విశ్వావసో నమసేళా మహే త్వా |
  అన్యామ్ ఇచ్ఛ ప్రఫర్వ్యం సం జాయామ్ పత్యా సృజ || 10-085-22

  అనృక్షరా ఋజవః సన్తు పన్థా యేభిః సఖాయో యన్తి నో వరేయమ్ |
  సమ్ అర్యమా సమ్ భగో నో నినీయాత్ సం జాస్పత్యం సుయమమ్ అస్తు దేవాః || 10-085-23

  ప్ర త్వా ముఞ్చామి వరుణస్య పాశాద్ యేన త్వాబధ్నాత్ సవితా సుశేవః |
  ఋతస్య యోనౌ సుకృతస్య లోకే ऽరిష్టాం త్వా సహ పత్యా దధామి || 10-085-24

  ప్రేతో ముఞ్చామి నాముతః సుబద్ధామ్ అముతస్ కరమ్ |
  యథేయమ్ ఇన్ద్ర మీఢ్వః సుపుత్రా సుభగాసతి || 10-085-25

  పూషా త్వేతో నయతు హస్తగృహ్యాశ్వినా త్వా ప్ర వహతాం రథేన |
  గృహాన్ గచ్ఛ గృహపత్నీ యథాసో వశినీ త్వం విదథమ్ ఆ వదాసి || 10-085-26

  ఇహ ప్రియమ్ ప్రజయా తే సమ్ ఋధ్యతామ్ అస్మిన్ గృహే గార్హపత్యాయ జాగృహి |
  ఏనా పత్యా తన్వం సం సృజస్వాధా జివ్రీ విదథమ్ ఆ వదాథః || 10-085-27

  నీలలోహితమ్ భవతి కృత్యాసక్తిర్ వ్య్ అజ్యతే |
  ఏధన్తే అస్యా జ్ఞాతయః పతిర్ బన్ధేషు బధ్యతే || 10-085-28

  పరా దేహి శాముల్యమ్ బ్రహ్మభ్యో వి భజా వసు |
  కృత్యైషా పద్వతీ భూత్వ్య్ ఆ జాయా విశతే పతిమ్ || 10-085-29

  అశ్రీరా తనూర్ భవతి రుశతీ పాపయాముయా |
  పతిర్ యద్ వధ్వో వాససా స్వమ్ అఙ్గమ్ అభిధిత్సతే || 10-085-30

  యే వధ్వశ్ చన్ద్రం వహతుం యక్ష్మా యన్తి జనాద్ అను |
  పునస్ తాన్ యజ్ఞియా దేవా నయన్తు యత ఆగతాః || 10-085-31

  మా విదన్ పరిపన్థినో య ఆసీదన్తి దమ్పతీ |
  సుగేభిర్ దుర్గమ్ అతీతామ్ అప ద్రాన్త్వ్ అరాతయః || 10-085-32

  సుమఙ్గలీర్ ఇయం వధూర్ ఇమాం సమేత పశ్యత |
  సౌభాగ్యమ్ అస్యై దత్త్వాయాథాస్తం వి పరేతన || 10-085-33

  తృష్టమ్ ఏతత్ కటుకమ్ ఏతద్ అపాష్ఠవద్ విషవన్ నైతద్ అత్తవే |
  సూర్యాం యో బ్రహ్మా విద్యాత్ స ఇద్ వాధూయమ్ అర్హతి || 10-085-34

  ఆశసనం విశసనమ్ అథో అధివికర్తనమ్ |
  సూర్యాయాః పశ్య రూపాణి తాని బ్రహ్మా తు శున్ధతి || 10-085-35

  గృభ్ణామి తే సౌభగత్వాయ హస్తమ్ మయా పత్యా జరదష్టిర్ యథాసః |
  భగో అర్యమా సవితా పురంధిర్ మహ్యం త్వాదుర్ గార్హపత్యాయ దేవాః || 10-085-36

  తామ్ పూషఞ్ ఛివతమామ్ ఏరయస్వ యస్యామ్ బీజమ్ మనుష్యా వపన్తి |
  యా న ఊరూ ఉశతీ విశ్రయాతే యస్యామ్ ఉశన్తః ప్రహరామ శేపమ్ || 10-085-37

  తుభ్యమ్ అగ్రే పర్య్ అవహన్ సూర్యాం వహతునా సహ |
  పునః పతిభ్యో జాయాం దా అగ్నే ప్రజయా సహ || 10-085-38

  పునః పత్నీమ్ అగ్నిర్ అదాద్ ఆయుషా సహ వర్చసా |
  దీర్ఘాయుర్ అస్యా యః పతిర్ జీవాతి శరదః శతమ్ || 10-085-39

  సోమః ప్రథమో వివిదే గన్ధర్వో వివిద ఉత్తరః |
  తృతీయో అగ్నిష్ టే పతిస్ తురీయస్ తే మనుష్యజాః || 10-085-40

  సోమో దదద్ గన్ధర్వాయ గన్ధర్వో దదద్ అగ్నయే |
  రయిం చ పుత్రాంశ్ చాదాద్ అగ్నిర్ మహ్యమ్ అథో ఇమామ్ || 10-085-41

  ఇహైవ స్తమ్ మా వి యౌష్టం విశ్వమ్ ఆయుర్ వ్య్ అశ్నుతమ్ |
  క్రీళన్తౌ పుత్రైర్ నప్తృభిర్ మోదమానౌ స్వే గృహే || 10-085-42

  ఆ నః ప్రజాం జనయతు ప్రజాపతిర్ ఆజరసాయ సమ్ అనక్త్వ్ అర్యమా |
  అదుర్మఙ్గలీః పతిలోకమ్ ఆ విశ శం నో భవ ద్విపదే శం చతుష్పదే || 10-085-43

  అఘోరచక్షుర్ అపతిఘ్న్య్ ఏధి శివా పశుభ్యః సుమనాః సువర్చాః |
  వీరసూర్ దేవకామా స్యోనా శం నో భవ ద్విపదే శం చతుష్పదే || 10-085-44

  ఇమాం త్వమ్ ఇన్ద్ర మీఢ్వః సుపుత్రాం సుభగాం కృణు |
  దశాస్యామ్ పుత్రాన్ ఆ ధేహి పతిమ్ ఏకాదశం కృధి || 10-085-45

  సమ్రాజ్ఞీ శ్వశురే భవ సమ్రాజ్ఞీ శ్వశ్ర్వామ్ భవ |
  ననాన్దరి సమ్రాజ్ఞీ భవ సమ్రాజ్ఞీ అధి దేవృషు || 10-085-46

  సమ్ అఞ్జన్తు విశ్వే దేవాః సమ్ ఆపో హృదయాని నౌ |
  సమ్ మాతరిశ్వా సం ధాతా సమ్ ఉ దేష్ట్రీ దధాతు నౌ || 10-085-47