ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 86)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వి హి సోతోర్ అసృక్షత నేన్ద్రం దేవమ్ అమంసత |
  యత్రామదద్ వృషాకపిర్ అర్యః పుష్టేషు మత్సఖా విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-01

  పరా హీన్ద్ర ధావసి వృషాకపేర్ అతి వ్యథిః |
  నో అహ ప్ర విన్దస్య్ అన్యత్ర సోమపీతయే విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-02

  కిమ్ అయం త్వాం వృషాకపిశ్ చకార హరితో మృగః |
  యస్మా ఇరస్యసీద్ ఉ న్వ్ అర్యో వా పుష్టిమద్ వసు విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-03

  యమ్ ఇమం త్వం వృషాకపిమ్ ప్రియమ్ ఇన్ద్రాభిరక్షసి |
  శ్వా న్వ్ అస్య జమ్భిషద్ అపి కర్ణే వరాహయుర్ విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-04

  ప్రియా తష్టాని మే కపిర్ వ్యక్తా వ్య్ అదూదుషత్ |
  శిరో న్వ్ అస్య రావిషం న సుగం దుష్కృతే భువం విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-05

  న మత్ స్త్రీ సుభసత్తరా న సుయాశుతరా భువత్ |
  న మత్ ప్రతిచ్యవీయసీ న సక్థ్య్ ఉద్యమీయసీ విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-06

  ఉవే అమ్బ సులాభికే యథేవాఙ్గ భవిష్యతి |
  భసన్ మే అమ్బ సక్థి మే శిరో మే వీవ హృష్యతి విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-07

  కిం సుబాహో స్వఙ్గురే పృథుష్టో పృథుజాఘనే |
  కిం శూరపత్ని నస్ త్వమ్ అభ్య్ అమీషి వృషాకపిం విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-08

  అవీరామ్ ఇవ మామ్ అయం శరారుర్ అభి మన్యతే |
  ఉతాహమ్ అస్మి వీరిణీన్ద్రపత్నీ మరుత్సఖా విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-09

  సంహోత్రం స్మ పురా నారీ సమనం వావ గచ్ఛతి |
  వేధా ఋతస్య వీరిణీన్ద్రపత్నీ మహీయతే విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-10

  ఇన్ద్రాణీమ్ ఆసు నారిషు సుభగామ్ అహమ్ అశ్రవమ్ |
  నహ్య్ అస్యా అపరం చన జరసా మరతే పతిర్ విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-11

  నాహమ్ ఇన్ద్రాణి రారణ సఖ్యుర్ వృషాకపేర్ ఋతే |
  యస్యేదమ్ అప్యం హవిః ప్రియం దేవేషు గచ్ఛతి విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-12

  వృషాకపాయి రేవతి సుపుత్ర ఆద్ ఉ సుస్నుషే |
  ఘసత్ త ఇన్ద్ర ఉక్షణః ప్రియం కాచిత్కరం హవిర్ విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-13

  ఉక్ష్ణో హి మే పఞ్చదశ సాకమ్ పచన్తి వింశతిమ్ |
  ఉతాహమ్ అద్మి పీవ ఇద్ ఉభా కుక్షీ పృణన్తి మే విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-14

  వృషభో న తిగ్మశృఙ్గో ऽన్తర్ యూథేషు రోరువత్ |
  మన్థస్ త ఇన్ద్ర శం హృదే యం తే సునోతి భావయుర్ విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-15

  న సేశే యస్య రమ్బతే ऽన్తరా సక్థ్యా కపృత్ |
  సేద్ ఈశే యస్య రోమశం నిషేదుషో విజృమ్భతే విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-16

  న సేశే యస్య రోమశం నిషేదుషో విజృమ్భతే |
  సేద్ ఈశే యస్య రమ్బతే ऽన్తరా సక్థ్యా కపృద్ విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-17

  అయమ్ ఇన్ద్ర వృషాకపిః పరస్వన్తం హతం విదత్ |
  అసిం సూనాం నవం చరుమ్ ఆద్ ఏధస్యాన ఆచితం విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-18

  అయమ్ ఏమి విచాకశద్ విచిన్వన్ దాసమ్ ఆర్యమ్ |
  పిబామి పాకసుత్వనో ऽభి ధీరమ్ అచాకశం విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-19

  ధన్వ చ యత్ కృన్తత్రం చ కతి స్విత్ తా వి యోజనా |
  నేదీయసో వృషాకపే ऽస్తమ్ ఏహి గృహాఉప విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-20

  పునర్ ఏహి వృషాకపే సువితా కల్పయావహై |
  య ఏష స్వప్ననంశనో ऽస్తమ్ ఏషి పథా పునర్ విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-21

  యద్ ఉదఞ్చో వృషాకపే గృహమ్ ఇన్ద్రాజగన్తన |
  క్వ స్య పుల్వఘో మృగః కమ్ అగఞ్ జనయోపనో విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-22

  పర్శుర్ హ నామ మానవీ సాకం ససూవ వింశతిమ్ |
  భద్రమ్ భల త్యస్యా అభూద్ యస్యా ఉదరమ్ ఆమయద్ విశ్వస్మాద్ ఇన్ద్ర ఉత్తరః || 10-086-23