ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 87)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  రక్షోహణం వాజినమ్ ఆ జిఘర్మి మిత్రమ్ ప్రథిష్ఠమ్ ఉప యామి శర్మ |
  శిశానో అగ్నిః క్రతుభిః సమిద్ధః స నో దివా స రిషః పాతు నక్తమ్ || 10-087-01

  అయోదంష్ట్రో అర్చిషా యాతుధానాన్ ఉప స్పృశ జాతవేదః సమిద్ధః |
  ఆ జిహ్వయా మూరదేవాన్ రభస్వ క్రవ్యాదో వృక్త్వ్య్ అపి ధత్స్వాసన్ || 10-087-02

  ఉభోభయావిన్న్ ఉప ధేహి దంష్ట్రా హింస్రః శిశానో ऽవరమ్ పరం చ |
  ఉతాన్తరిక్షే పరి యాహి రాజఞ్ జమ్భైః సం ధేహ్య్ అభి యాతుధానాన్ || 10-087-03

  యజ్ఞైర్ ఇషూః సంనమమానో అగ్నే వాచా శల్యాఅశనిభిర్ దిహానః |
  తాభిర్ విధ్య హృదయే యాతుధానాన్ ప్రతీచో బాహూన్ ప్రతి భఙ్ధ్య్ ఏషామ్ || 10-087-04

  అగ్నే త్వచం యాతుధానస్య భిన్ధి హింస్రాశనిర్ హరసా హన్త్వ్ ఏనమ్ |
  ప్ర పర్వాణి జాతవేదః శృణీహి క్రవ్యాత్ క్రవిష్ణుర్ వి చినోతు వృక్ణమ్ || 10-087-05

  యత్రేదానీమ్ పశ్యసి జాతవేదస్ తిష్ఠన్తమ్ అగ్న ఉత వా చరన్తమ్ |
  యద్ వాన్తరిక్షే పథిభిః పతన్తం తమ్ అస్తా విధ్య శర్వా శిశానః || 10-087-06

  ఉతాలబ్ధం స్పృణుహి జాతవేద ఆలేభానాద్ ఋష్టిభిర్ యాతుధానాత్ |
  అగ్నే పూర్వో ని జహి శోశుచాన ఆమాదః క్ష్విఙ్కాస్ తమ్ అదన్త్వ్ ఏనీః || 10-087-07

  ఇహ ప్ర బ్రూహి యతమః సో అగ్నే యో యాతుధానో య ఇదం కృణోతి |
  తమ్ ఆ రభస్వ సమిధా యవిష్ఠ నృచక్షసశ్ చక్షుషే రన్ధయైనమ్ || 10-087-08

  తీక్ష్ణేనాగ్నే చక్షుషా రక్ష యజ్ఞమ్ ప్రాఞ్చం వసుభ్యః ప్ర ణయ ప్రచేతః |
  హింస్రం రక్షాంస్య్ అభి శోశుచానమ్ మా త్వా దభన్ యాతుధానా నృచక్షః || 10-087-09

  నృచక్షా రక్షః పరి పశ్య విక్షు తస్య త్రీణి ప్రతి శృణీహ్య్ అగ్రా |
  తస్యాగ్నే పృష్టీర్ హరసా శృణీహి త్రేధా మూలం యాతుధానస్య వృశ్చ || 10-087-10

  త్రిర్ యాతుధానః ప్రసితిం త ఏత్వ్ ఋతం యో అగ్నే అనృతేన హన్తి |
  తమ్ అర్చిషా స్ఫూర్జయఞ్ జాతవేదః సమక్షమ్ ఏనం గృణతే ని వృఙ్ధి || 10-087-11

  తద్ అగ్నే చక్షుః ప్రతి ధేహి రేభే శఫారుజం యేన పశ్యసి యాతుధానమ్ |
  అథర్వవజ్ జ్యోతిషా దైవ్యేన సత్యం ధూర్వన్తమ్ అచితం న్య్ ఓష || 10-087-12

  యద్ అగ్నే అద్య మిథునా శపాతో యద్ వాచస్ తృష్టం జనయన్త రేభాః |
  మన్యోర్ మనసః శరవ్యా జాయతే యా తయా విధ్య హృదయే యాతుధానాన్ || 10-087-13

  పరా శృణీహి తపసా యాతుధానాన్ పరాగ్నే రక్షో హరసా శృణీహి |
  పరార్చిషా మూరదేవాఞ్ ఛృణీహి పరాసుతృపో అభి శోశుచానః || 10-087-14

  పరాద్య దేవా వృజినం శృణన్తు ప్రత్యగ్ ఏనం శపథా యన్తు తృష్టాః |
  వాచాస్తేనం శరవ ఋచ్ఛన్తు మర్మన్ విశ్వస్యైతు ప్రసితిం యాతుధానః || 10-087-15

  యః పౌరుషేయేణ క్రవిషా సమఙ్క్తే యో అశ్వ్యేన పశునా యాతుధానః |
  యో అఘ్న్యాయా భరతి క్షీరమ్ అగ్నే తేషాం శీర్షాణి హరసాపి వృశ్చ || 10-087-16

  సంవత్సరీణమ్ పయ ఉస్రియాయాస్ తస్య మాశీద్ యాతుధానో నృచక్షః |
  పీయూషమ్ అగ్నే యతమస్ తితృప్సాత్ తమ్ ప్రత్యఞ్చమ్ అర్చిషా విధ్య మర్మన్ || 10-087-17

  విషం గవాం యాతుధానాః పిబన్త్వ్ ఆ వృశ్చ్యన్తామ్ అదితయే దురేవాః |
  పరైనాన్ దేవః సవితా దదాతు పరా భాగమ్ ఓషధీనాం జయన్తామ్ || 10-087-18

  సనాద్ అగ్నే మృణసి యాతుధానాన్ న త్వా రక్షాంసి పృతనాసు జిగ్యుః |
  అను దహ సహమూరాన్ క్రవ్యాదో మా తే హేత్యా ముక్షత దైవ్యాయాః || 10-087-19

  త్వం నో అగ్నే అధరాద్ ఉదక్తాత్ త్వమ్ పశ్చాద్ ఉత రక్షా పురస్తాత్ |
  ప్రతి తే తే అజరాసస్ తపిష్ఠా అఘశంసం శోశుచతో దహన్తు || 10-087-20

  పశ్చాత్ పురస్తాద్ అధరాద్ ఉదక్తాత్ కవిః కావ్యేన పరి పాహి రాజన్ |
  సఖే సఖాయమ్ అజరో జరిమ్ణే ऽగ్నే మర్తాఅమర్త్యస్ త్వం నః || 10-087-21

  పరి త్వాగ్నే పురం వయం విప్రం సహస్య ధీమహి |
  ధృషద్వర్ణం దివే-దివే హన్తారమ్ భఙ్గురావతామ్ || 10-087-22

  విషేణ భఙ్గురావతః ప్రతి ష్మ రక్షసో దహ |
  అగ్నే తిగ్మేన శోచిషా తపురగ్రాభిర్ ఋష్టిభిః || 10-087-23

  ప్రత్య్ అగ్నే మిథునా దహ యాతుధానా కిమీదినా |
  సం త్వా శిశామి జాగృహ్య్ అదబ్ధం విప్ర మన్మభిః || 10-087-24

  ప్రత్య్ అగ్నే హరసా హరః శృణీహి విశ్వతః ప్రతి |
  యాతుధానస్య రక్షసో బలం వి రుజ వీర్యమ్ || 10-087-25