ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 88)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హవిష్ పాన్తమ్ అజరం స్వర్విది దివిస్పృశ్య్ ఆహుతం జుష్టమ్ అగ్నౌ |
  తస్య భర్మణే భువనాయ దేవా ధర్మణే కం స్వధయా పప్రథన్త || 10-088-01

  గీర్ణమ్ భువనం తమసాపగూళ్హమ్ ఆవిః స్వర్ అభవజ్ జాతే అగ్నౌ |
  తస్య దేవాః పృథివీ ద్యౌర్ ఉతాపో ऽరణయన్న్ ఓషధీః సఖ్యే అస్య || 10-088-02

  దేవేభిర్ న్వ్ ఐషితో యజ్ఞియేభిర్ అగ్నిం స్తోషాణ్య్ అజరమ్ బృహన్తమ్ |
  యో భానునా పృథివీం ద్యామ్ ఉతేమామ్ ఆతతాన రోదసీ అన్తరిక్షమ్ || 10-088-03

  యో హోతాసీత్ ప్రథమో దేవజుష్టో యం సమాఞ్జన్న్ ఆజ్యేనా వృణానాః |
  స పతత్రీత్వరం స్థా జగద్ యచ్ ఛ్వాత్రమ్ అగ్నిర్ అకృణోజ్ జాతవేదాః || 10-088-04

  యజ్ జాతవేదో భువనస్య మూర్ధన్న్ అతిష్ఠో అగ్నే సహ రోచనేన |
  తం త్వాహేమ మతిభిర్ గీర్భిర్ ఉక్థైః స యజ్ఞియో అభవో రోదసిప్రాః || 10-088-05

  మూర్ధా భువో భవతి నక్తమ్ అగ్నిస్ తతః సూర్యో జాయతే ప్రాతర్ ఉద్యన్ |
  మాయామ్ ఊ తు యజ్ఞియానామ్ ఏతామ్ అపో యత్ తూర్ణిశ్ చరతి ప్రజానన్ || 10-088-06

  దృశేన్యో యో మహినా సమిద్ధో ऽరోచత దివియోనిర్ విభావా |
  తస్మిన్న్ అగ్నౌ సూక్తవాకేన దేవా హవిర్ విశ్వ ఆజుహవుస్ తనూపాః || 10-088-07

  సూక్తవాకమ్ ప్రథమమ్ ఆద్ ఇద్ అగ్నిమ్ ఆద్ ఇద్ ధవిర్ అజనయన్త దేవాః |
  స ఏషాం యజ్ఞో అభవత్ తనూపాస్ తం ద్యౌర్ వేద తమ్ పృథివీ తమ్ ఆపః || 10-088-08

  యం దేవాసో ऽజనయన్తాగ్నిం యస్మిన్న్ ఆజుహవుర్ భువనాని విశ్వా |
  సో అర్చిషా పృథివీం ద్యామ్ ఉతేమామ్ ఋజూయమానో అతపన్ మహిత్వా || 10-088-09

  స్తోమేన హి దివి దేవాసో అగ్నిమ్ అజీజనఞ్ ఛక్తిభీ రోదసిప్రామ్ |
  తమ్ ఊ అకృణ్వన్ త్రేధా భువే కం స ఓషధీః పచతి విశ్వరూపాః || 10-088-10

  యదేద్ ఏనమ్ అదధుర్ యజ్ఞియాసో దివి దేవాః సూర్యమ్ ఆదితేయమ్ |
  యదా చరిష్ణూ మిథునావ్ అభూతామ్ ఆద్ ఇత్ ప్రాపశ్యన్ భువనాని విశ్వా || 10-088-11

  విశ్వస్మా అగ్నిమ్ భువనాయ దేవా వైశ్వానరం కేతుమ్ అహ్నామ్ అకృణ్వన్ |
  ఆ యస్ తతానోషసో విభాతీర్ అపో ఊర్ణోతి తమో అర్చిషా యన్ || 10-088-12

  వైశ్వానరం కవయో యజ్ఞియాసో ऽగ్నిం దేవా అజనయన్న్ అజుర్యమ్ |
  నక్షత్రమ్ ప్రత్నమ్ అమినచ్ చరిష్ణు యక్షస్యాధ్యక్షం తవిషమ్ బృహన్తమ్ || 10-088-13

  వైశ్వానరం విశ్వహా దీదివాంసమ్ మన్త్రైర్ అగ్నిం కవిమ్ అచ్ఛా వదామః |
  యో మహిమ్నా పరిబభూవోర్వీ ఉతావస్తాద్ ఉత దేవః పరస్తాత్ || 10-088-14

  ద్వే స్రుతీ అశృణవమ్ పితౄణామ్ అహం దేవానామ్ ఉత మర్త్యానామ్ |
  తాభ్యామ్ ఇదం విశ్వమ్ ఏజత్ సమ్ ఏతి యద్ అన్తరా పితరమ్ మాతరం చ || 10-088-15

  ద్వే సమీచీ బిభృతశ్ చరన్తం శీర్షతో జాతమ్ మనసా విమృష్టమ్ |
  స ప్రత్యఙ్ విశ్వా భువనాని తస్థావ్ అప్రయుచ్ఛన్ తరణిర్ భ్రాజమానః || 10-088-16

  యత్రా వదేతే అవరః పరశ్ చ యజ్ఞన్యోః కతరో నౌ వి వేద |
  ఆ శేకుర్ ఇత్ సధమాదం సఖాయో నక్షన్త యజ్ఞం క ఇదం వి వోచత్ || 10-088-17

  కత్య్ అగ్నయః కతి సూర్యాసః కత్య్ ఉషాసః కత్య్ ఉ స్విద్ ఆపః |
  నోపస్పిజం వః పితరో వదామి పృచ్ఛామి వః కవయో విద్మనే కమ్ || 10-088-18

  యావన్మాత్రమ్ ఉషసో న ప్రతీకం సుపర్ణ్యో వసతే మాతరిశ్వః |
  తావద్ దధాత్య్ ఉప యజ్ఞమ్ ఆయన్ బ్రాహ్మణో హోతుర్ అవరో నిషీదన్ || 10-088-19