ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 65)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిర్ ఇన్ద్రో వరుణో మిత్రో అర్యమా వాయుః పూషా సరస్వతీ సజోషసః |
  ఆదిత్యా విష్ణుర్ మరుతః స్వర్ బృహత్ సోమో రుద్రో అదితిర్ బ్రహ్మణస్ పతిః || 10-065-01

  ఇన్ద్రాగ్నీ వృత్రహత్యేషు సత్పతీ మిథో హిన్వానా తన్వా సమోకసా |
  అన్తరిక్షమ్ మహ్య్ ఆ పప్రుర్ ఓజసా సోమో ఘృతశ్రీర్ మహిమానమ్ ఈరయన్ || 10-065-02

  తేషాం హి మహ్నా మహతామ్ అనర్వణాం స్తోమాఇయర్మ్య్ ఋతజ్ఞా ఋతావృధామ్ |
  యే అప్సవమ్ అర్ణవం చిత్రరాధసస్ తే నో రాసన్తామ్ మహయే సుమిత్ర్యాః || 10-065-03

  స్వర్ణరమ్ అన్తరిక్షాణి రోచనా ద్యావాభూమీ పృథివీం స్కమ్భుర్ ఓజసా |
  పృక్షా ఇవ మహయన్తః సురాతయో దేవా స్తవన్తే మనుషాయ సూరయః || 10-065-04

  మిత్రాయ శిక్ష వరుణాయ దాశుషే యా సమ్రాజా మనసా న ప్రయుచ్ఛతః |
  యయోర్ ధామ ధర్మణా రోచతే బృహద్ యయోర్ ఉభే రోదసీ నాధసీ వృతౌ || 10-065-05

  యా గౌర్ వర్తనిమ్ పర్యేతి నిష్కృతమ్ పయో దుహానా వ్రతనీర్ అవారతః |
  సా ప్రబ్రువాణా వరుణాయ దాశుషే దేవేభ్యో దాశద్ ధవిషా వివస్వతే || 10-065-06

  దివక్షసో అగ్నిజిహ్వా ఋతావృధ ఋతస్య యోనిం విమృశన్త ఆసతే |
  ద్యాం స్కభిత్వ్య్ అప ఆ చక్రుర్ ఓజసా యజ్ఞం జనిత్వీ తన్వీ ని మామృజుః || 10-065-07

  పరిక్షితా పితరా పూర్వజావరీ ఋతస్య యోనా క్షయతః సమోకసా |
  ద్యావాపృథివీ వరుణాయ సవ్రతే ఘృతవత్ పయో మహిషాయ పిన్వతః || 10-065-08

  పర్జన్యావాతా వృషభా పురీషిణేన్ద్రవాయూ వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  దేవాఆదిత్యాఅదితిం హవామహే యే పార్థివాసో దివ్యాసో అప్సు యే || 10-065-09

  త్వష్టారం వాయుమ్ ఋభవో య ఓహతే దైవ్యా హోతారా ఉషసం స్వస్తయే |
  బృహస్పతిం వృత్రఖాదం సుమేధసమ్ ఇన్ద్రియం సోమం ధనసా ఉ ఈమహే || 10-065-10

  బ్రహ్మ గామ్ అశ్వం జనయన్త ఓషధీర్ వనస్పతీన్ పృథివీమ్ పర్వతాఅపః |
  సూర్యం దివి రోహయన్తః సుదానవ ఆర్యా వ్రతా విసృజన్తో అధి క్షమి || 10-065-11

  భుజ్యుమ్ అంహసః పిపృథో నిర్ అశ్వినా శ్యావమ్ పుత్రం వధ్రిమత్యా అజిన్వతమ్ |
  కమద్యువం విమదాయోహథుర్ యువం విష్ణాప్వం విశ్వకాయావ సృజథః || 10-065-12

  పావీరవీ తన్యతుర్ ఏకపాద్ అజో దివో ధర్తా సిన్ధుర్ ఆపః సముద్రియః |
  విశ్వే దేవాసః శృణవన్ వచాంసి మే సరస్వతీ సహ ధీభిః పురంధ్యా || 10-065-13

  విశ్వే దేవాః సహ ధీభిః పురంధ్యా మనోర్ యజత్రా అమృతా ఋతజ్ఞాః |
  రాతిషాచో అభిషాచః స్వర్విదః స్వర్ గిరో బ్రహ్మ సూక్తం జుషేరత || 10-065-14

  దేవాన్ వసిష్ఠో అమృతాన్ వవన్దే యే విశ్వా భువనాభి ప్రతస్థుః |
  తే నో రాసన్తామ్ ఉరుగాయమ్ అద్య యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 10-065-15