ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 64)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కథా దేవానాం కతమస్య యామని సుమన్తు నామ శృణ్వతామ్ మనామహే |
  కో మృళాతి కతమో నో మయస్ కరత్ కతమ ఊతీ అభ్య్ ఆ వవర్తతి || 10-064-01

  క్రతూయన్తి క్రతవో హృత్సు ధీతయో వేనన్తి వేనాః పతయన్త్య్ ఆ దిశః |
  న మర్డితా విద్యతే అన్య ఏభ్యో దేవేషు మే అధి కామా అయంసత || 10-064-02

  నరా వా శంసమ్ పూషణమ్ అగోహ్యమ్ అగ్నిం దేవేద్ధమ్ అభ్య్ అర్చసే గిరా |
  సూర్యామాసా చన్ద్రమసా యమం దివి త్రితం వాతమ్ ఉషసమ్ అక్తుమ్ అశ్వినా || 10-064-03

  కథా కవిస్ తువీరవాన్ కయా గిరా బృహస్పతిర్ వావృధతే సువృక్తిభిః |
  అజ ఏకపాత్ సుహవేభిర్ ఋక్వభిర్ అహిః శృణోతు బుధ్న్యో హవీమని || 10-064-04

  దక్షస్య వాదితే జన్మని వ్రతే రాజానా మిత్రావరుణా వివాససి |
  అతూర్తపన్థాః పురురథో అర్యమా సప్తహోతా విషురూపేషు జన్మసు || 10-064-05

  తే నో అర్వన్తో హవనశ్రుతో హవం విశ్వే శృణ్వన్తు వాజినో మితద్రవః |
  సహస్రసా మేధసాతావ్ ఇవ త్మనా మహో యే ధనం సమిథేషు జభ్రిరే || 10-064-06

  ప్ర వో వాయుం రథయుజమ్ పురంధిం స్తోమైః కృణుధ్వం సఖ్యాయ పూషణమ్ |
  తే హి దేవస్య సవితుః సవీమని క్రతుం సచన్తే సచితః సచేతసః || 10-064-07

  త్రిః సప్త సస్రా నద్యో మహీర్ అపో వనస్పతీన్ పర్వతాఅగ్నిమ్ ఊతయే |
  కృశానుమ్ అస్తౄన్ తిష్యం సధస్థ ఆ రుద్రం రుద్రేషు రుద్రియం హవామహే || 10-064-08

  సరస్వతీ సరయుః సిన్ధుర్ ఊర్మిభిర్ మహో మహీర్ అవసా యన్తు వక్షణీః |
  దేవీర్ ఆపో మాతరః సూదయిత్న్వో ఘృతవత్ పయో మధుమన్ నో అర్చత || 10-064-09

  ఉత మాతా బృహద్దివా శృణోతు నస్ త్వష్టా దేవేభిర్ జనిభిః పితా వచః |
  ఋభుక్షా వాజో రథస్పతిర్ భగో రణ్వః శంసః శశమానస్య పాతు నః || 10-064-10

  రణ్వః సందృష్టౌ పితుమాఇవ క్షయో భద్రా రుద్రాణామ్ మరుతామ్ ఉపస్తుతిః |
  గోభిః ష్యామ యశసో జనేష్వ్ ఆ సదా దేవాస ఇళయా సచేమహి || 10-064-11

  యామ్ మే ధియమ్ మరుత ఇన్ద్ర దేవా అదదాత వరుణ మిత్ర యూయమ్ |
  తామ్ పీపయత పయసేవ ధేనుం కువిద్ గిరో అధి రథే వహాథ || 10-064-12

  కువిద్ అఙ్గ ప్రతి యథా చిద్ అస్య నః సజాత్యస్య మరుతో బుబోధథ |
  నాభా యత్ర ప్రథమం సంనసామహే తత్ర జామిత్వమ్ అదితిర్ దధాతు నః || 10-064-13

  తే హి ద్యావాపృథివీ మాతరా మహీ దేవీ దేవాఞ్ జన్మనా యజ్ఞియే ఇతః |
  ఉభే బిభృత ఉభయమ్ భరీమభిః పురూ రేతాంసి పితృభిశ్ చ సిఞ్చతః || 10-064-14

  వి షా హోత్రా విశ్వమ్ అశ్నోతి వార్యమ్ బృహస్పతిర్ అరమతిః పనీయసీ |
  గ్రావా యత్ర మధుషుద్ ఉచ్యతే బృహద్ అవీవశన్త మతిభిర్ మనీషిణః || 10-064-15

  ఏవా కవిస్ తువీరవాఋతజ్ఞా ద్రవిణస్యుర్ ద్రవిణసశ్ చకానః |
  ఉక్థేభిర్ అత్ర మతిభిశ్ చ విప్రో ऽపీపయద్ గయో దివ్యాని జన్మ || 10-064-16

  ఏవా ప్లతేః సూనుర్ అవీవృధద్ వో విశ్వ ఆదిత్యా అదితే మనీషీ |
  ఈశానాసో నరో అమర్త్యేనాస్తావి జనో దివ్యో గయేన || 10-064-17