ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 63)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరావతో యే దిధిషన్త ఆప్యమ్ మనుప్రీతాసో జనిమా వివస్వతః |
  యయాతేర్ యే నహుష్యస్య బర్హిషి దేవా ఆసతే తే అధి బ్రువన్తు నః || 10-063-01

  విశ్వా హి వో నమస్యాని వన్ద్యా నామాని దేవా ఉత యజ్ఞియాని వః |
  యే స్థ జాతా అదితేర్ అద్భ్యస్ పరి యే పృథివ్యాస్ తే మ ఇహ శ్రుతా హవమ్ || 10-063-02

  యేభ్యో మాతా మధుమత్ పిన్వతే పయః పీయూషం ద్యౌర్ అదితిర్ అద్రిబర్హాః |
  ఉక్థశుష్మాన్ వృషభరాన్ స్వప్నసస్ తాఆదిత్యాఅను మదా స్వస్తయే || 10-063-03

  నృచక్షసో అనిమిషన్తో అర్హణా బృహద్ దేవాసో అమృతత్వమ్ ఆనశుః |
  జ్యోతీరథా అహిమాయా అనాగసో దివో వర్ష్మాణం వసతే స్వస్తయే || 10-063-04

  సమ్రాజో యే సువృధో యజ్ఞమ్ ఆయయుర్ అపరిహ్వృతా దధిరే దివి క్షయమ్ |
  తాఆ వివాస నమసా సువృక్తిభిర్ మహో ఆదిత్యాఅదితిం స్వస్తయే || 10-063-05

  కో వ స్తోమం రాధతి యం జుజోషథ విశ్వే దేవాసో మనుషో యతి ష్ఠన |
  కో వో ऽధ్వరం తువిజాతా అరం కరద్ యో నః పర్షద్ అత్య్ అంహః స్వస్తయే || 10-063-06

  యేభ్యో హోత్రామ్ ప్రథమామ్ ఆయేజే మనుః సమిద్ధాగ్నిర్ మనసా సప్త హోతృభిః |
  త ఆదిత్యా అభయం శర్మ యచ్ఛత సుగా నః కర్త సుపథా స్వస్తయే || 10-063-07

  య ఈశిరే భువనస్య ప్రచేతసో విశ్వస్య స్థాతుర్ జగతశ్ చ మన్తవః |
  తే నః కృతాద్ అకృతాద్ ఏనసస్ పర్య్ అద్యా దేవాసః పిపృతా స్వస్తయే || 10-063-08

  భరేష్వ్ ఇన్ద్రం సుహవం హవామహే ऽంహోముచం సుకృతం దైవ్యం జనమ్ |
  అగ్నిమ్ మిత్రం వరుణం సాతయే భగం ద్యావాపృథివీ మరుతః స్వస్తయే || 10-063-09

  సుత్రామాణమ్ పృథివీం ద్యామ్ అనేహసం సుశర్మాణమ్ అదితిం సుప్రణీతిమ్ |
  దైవీం నావం స్వరిత్రామ్ అనాగసమ్ అస్రవన్తీమ్ ఆ రుహేమా స్వస్తయే || 10-063-10

  విశ్వే యజత్రా అధి వోచతోతయే త్రాయధ్వం నో దురేవాయా అభిహ్రుతః |
  సత్యయా వో దేవహూత్యా హువేమ శృణ్వతో దేవా అవసే స్వస్తయే || 10-063-11

  అపామీవామ్ అప విశ్వామ్ అనాహుతిమ్ అపారాతిం దుర్విదత్రామ్ అఘాయతః |
  ఆరే దేవా ద్వేషో అస్మద్ యుయోతనోరు ణః శర్మ యచ్ఛతా స్వస్తయే || 10-063-12

  అరిష్టః స మర్తో విశ్వ ఏధతే ప్ర ప్రజాభిర్ జాయతే ధర్మణస్ పరి |
  యమ్ ఆదిత్యాసో నయథా సునీతిభిర్ అతి విశ్వాని దురితా స్వస్తయే || 10-063-13

  యం దేవాసో ऽవథ వాజసాతౌ యం శూరసాతా మరుతో హితే ధనే |
  ప్రాతర్యావాణం రథమ్ ఇన్ద్ర సానసిమ్ అరిష్యన్తమ్ ఆ రుహేమా స్వస్తయే || 10-063-14

  స్వస్తి నః పథ్యాసు ధన్వసు స్వస్త్య్ అప్సు వృజనే స్వర్వతి |
  స్వస్తి నః పుత్రకృథేషు యోనిషు స్వస్తి రాయే మరుతో దధాతన || 10-063-15

  స్వస్తిర్ ఇద్ ధి ప్రపథే శ్రేష్ఠా రేక్ణస్వత్య్ అభి యా వామమ్ ఏతి |
  సా నో అమా సో అరణే ని పాతు స్వావేశా భవతు దేవగోపా || 10-063-16

  ఏవా ప్లతేః సూనుర్ అవీవృధద్ వో విశ్వ ఆదిత్యా అదితే మనీషీ |
  ఈశానాసో నరో అమర్త్యేనాస్తావి జనో దివ్యో గయేన || 10-063-17