ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 62)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యే యజ్ఞేన దక్షిణయా సమక్తా ఇన్ద్రస్య సఖ్యమ్ అమృతత్వమ్ ఆనశ |
  తేభ్యో భద్రమ్ అఙ్గిరసో వో అస్తు ప్రతి గృభ్ణీత మానవం సుమేధసః || 10-062-01

  య ఉదాజన్ పితరో గోమయం వస్వ్ ఋతేనాభిన్దన్ పరివత్సరే వలమ్ |
  దీర్ఘాయుత్వమ్ అఙ్గిరసో వో అస్తు ప్రతి గృభ్ణీత మానవం సుమేధసః || 10-062-02

  య ఋతేన సూర్యమ్ ఆరోహయన్ దివ్య్ అప్రథయన్ పృథివీమ్ మాతరం వి |
  సుప్రజాస్త్వమ్ అఙ్గిరసో వో అస్తు ప్రతి గృభ్ణీత మానవం సుమేధసః || 10-062-03

  అయం నాభా వదతి వల్గు వో గృహే దేవపుత్రా ఋషయస్ తచ్ ఛృణోతన |
  సుబ్రహ్మణ్యమ్ అఙ్గిరసో వో అస్తు ప్రతి గృభ్ణీత మానవం సుమేధసః || 10-062-04

  విరూపాస ఇద్ ఋషయస్ త ఇద్ గమ్భీరవేపసః |
  తే అఙ్గిరసః సూనవస్ తే అగ్నేః పరి జజ్ఞిరే || 10-062-05

  యే అగ్నేః పరి జజ్ఞిరే విరూపాసో దివస్ పరి |
  నవగ్వో ను దశగ్వో అఙ్గిరస్తమో సచా దేవేషు మంహతే || 10-062-06

  ఇన్ద్రేణ యుజా నిః సృజన్త వాఘతో వ్రజం గోమన్తమ్ అశ్వినమ్ |
  సహస్రమ్ మే దదతో అష్టకర్ణ్యః శ్రవో దేవేష్వ్ అక్రత || 10-062-07

  ప్ర నూనం జాయతామ్ అయమ్ మనుస్ తోక్మేవ రోహతు |
  యః సహస్రం శతాశ్వం సద్యో దానాయ మంహతే || 10-062-08

  న తమ్ అశ్నోతి కశ్ చన దివ ఇవ సాన్వ్ ఆరభమ్ |
  సావర్ణ్యస్య దక్షిణా వి సిన్ధుర్ ఇవ పప్రథే || 10-062-09

  ఉత దాసా పరివిషే స్మద్దిష్టీ గోపరీణసా |
  యదుస్ తుర్వశ్ చ మామహే || 10-062-10

  సహస్రదా గ్రామణీర్ మా రిషన్ మనుః సూర్యేణాస్య యతమానైతు దక్షిణా |
  సావర్ణేర్ దేవాః ప్ర తిరన్త్వ్ ఆయుర్ యస్మిన్న్ అశ్రాన్తా అసనామ వాజమ్ || 10-062-11