ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 61)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇదమ్ ఇత్థా రౌద్రం గూర్తవచా బ్రహ్మ క్రత్వా శచ్యామ్ అన్తర్ ఆజౌ |
  క్రాణా యద్ అస్య పితరా మంహనేష్ఠాః పర్షత్ పక్థే అహన్న్ ఆ సప్త హోతౄన్ || 10-061-01

  స ఇద్ దానాయ దభ్యాయ వన్వఞ్ చ్యవానః సూదైర్ అమిమీత వేదిమ్ |
  తూర్వయాణో గూర్తవచస్తమః క్షోదో న రేత ఇతౌతి సిఞ్చత్ || 10-061-02

  మనో న యేషు హవనేషు తిగ్మం విపః శచ్యా వనుథో ద్రవన్తా |
  ఆ యః శర్యాభిస్ తువినృమ్ణో అస్యాశ్రీణీతాదిశం గభస్తౌ || 10-061-03

  కృష్ణా యద్ గోష్వ్ అరుణీషు సీదద్ దివో నపాతాశ్వినా హువే వామ్ |
  వీతమ్ మే యజ్ఞమ్ ఆ గతమ్ మే అన్నం వవన్వాంసా నేషమ్ అస్మృతధ్రూ || 10-061-04

  ప్రథిష్ట యస్య వీరకర్మమ్ ఇష్ణద్ అనుష్ఠితం ను నర్యో అపౌహత్ |
  పునస్ తద్ ఆ వృహతి యత్ కనాయా దుహితుర్ ఆ అనుభృతమ్ అనర్వా || 10-061-05

  మధ్యా యత్ కర్త్వమ్ అభవద్ అభీకే కామం కృణ్వానే పితరి యువత్యామ్ |
  మనానగ్ రేతో జహతుర్ వియన్తా సానౌ నిషిక్తం సుకృతస్య యోనౌ || 10-061-06

  పితా యత్ స్వాం దుహితరమ్ అధిష్కన్ క్ష్మయా రేతః సంజగ్మానో ని షిఞ్చత్ |
  స్వాధ్యో ऽజనయన్ బ్రహ్మ దేవా వాస్తోష్ పతిం వ్రతపాం నిర్ అతక్షన్ || 10-061-07

  స ఈం వృషా న ఫేనమ్ అస్యద్ ఆజౌ స్మద్ ఆ పరైద్ అప దభ్రచేతాః |
  సరత్ పదా న దక్షిణా పరావృఙ్ న తా ను మే పృశన్యో జగృభ్రే || 10-061-08

  మక్షూ న వహ్నిః ప్రజాయా ఉపబ్దిర్ అగ్నిం న నగ్న ఉప సీదద్ ఊధః |
  సనితేధ్మం సనితోత వాజం స ధర్తా జజ్ఞే సహసా యవీయుత్ || 10-061-09

  మక్షూ కనాయాః సఖ్యం నవగ్వా ఋతం వదన్త ఋతయుక్తిమ్ అగ్మన్ |
  ద్విబర్హసో య ఉప గోపమ్ ఆగుర్ అదక్షిణాసో అచ్యుతా దుదుక్షన్ || 10-061-10

  మక్షూ కనాయాః సఖ్యం నవీయో రాధో న రేత ఋతమ్ ఇత్ తురణ్యన్ |
  శుచి యత్ తే రేక్ణ ఆయజన్త సబర్దుఘాయాః పయ ఉస్రియాయాః || 10-061-11

  పశ్వా యత్ పశ్చా వియుతా బుధన్తేతి బ్రవీతి వక్తరీ రరాణః |
  వసోర్ వసుత్వా కారవో ऽనేహా విశ్వం వివేష్టి ద్రవిణమ్ ఉప క్షు || 10-061-12

  తద్ ఇన్ న్వ్ అస్య పరిషద్వానో అగ్మన్ పురూ సదన్తో నార్షదమ్ బిభిత్సన్ |
  వి శుష్ణస్య సంగ్రథితమ్ అనర్వా విదత్ పురుప్రజాతస్య గుహా యత్ || 10-061-13

  భర్గో హ నామోత యస్య దేవాః స్వర్ ణ యే త్రిషధస్థే నిషేదుః |
  అగ్నిర్ హ నామోత జాతవేదాః శ్రుధీ నో హోతర్ ఋతస్య హోతాధ్రుక్ || 10-061-14

  ఉత త్యా మే రౌద్రావ్ అర్చిమన్తా నాసత్యావ్ ఇన్ద్ర గూర్తయే యజధ్యై |
  మనుష్వద్ వృక్తబర్హిషే రరాణా మన్దూ హితప్రయసా విక్షు యజ్యూ || 10-061-15

  అయం స్తుతో రాజా వన్ది వేధా అపశ్ చ విప్రస్ తరతి స్వసేతుః |
  స కక్షీవన్తం రేజయత్ సో అగ్నిం నేమిం న చక్రమ్ అర్వతో రఘుద్రు || 10-061-16

  స ద్విబన్ధుర్ వైతరణో యష్టా సబర్ధుం ధేనుమ్ అస్వం దుహధ్యై |
  సం యన్ మిత్రావరుణా వృఞ్జ ఉక్థైర్ జ్యేష్ఠేభిర్ అర్యమణం వరూథైః || 10-061-17

  తద్బన్ధుః సూరిర్ దివి తే ధియంధా నాభానేదిష్ఠో రపతి ప్ర వేనన్ |
  సా నో నాభిః పరమాస్య వా ఘాహం తత్ పశ్చా కతిథశ్ చిద్ ఆస || 10-061-18

  ఇయమ్ మే నాభిర్ ఇహ మే సధస్థమ్ ఇమే మే దేవా అయమ్ అస్మి సర్వః |
  ద్విజా అహ ప్రథమజా ఋతస్యేదం ధేనుర్ అదుహజ్ జాయమానా || 10-061-19

  అధాసు మన్ద్రో అరతిర్ విభావావ స్యతి ద్వివర్తనిర్ వనేషాట్ |
  ఊర్ధ్వా యచ్ ఛ్రేణిర్ న శిశుర్ దన్ మక్షూ స్థిరం శేవృధం సూత మాతా || 10-061-20

  అధా గావ ఉపమాతిం కనాయా అను శ్వాన్తస్య కస్య చిత్ పరేయుః |
  శ్రుధి త్వం సుద్రవిణో నస్ త్వం యాళ్ ఆశ్వఘ్నస్య వావృధే సూనృతాభిః || 10-061-21

  అధ త్వమ్ ఇన్ద్ర విద్ధ్య్ అస్మాన్ మహో రాయే నృపతే వజ్రబాహుః |
  రక్షా చ నో మఘోనః పాహి సూరీన్ అనేహసస్ తే హరివో అభిష్టౌ || 10-061-22

  అధ యద్ రాజానా గవిష్టౌ సరత్ సరణ్యుః కారవే జరణ్యుః |
  విప్రః ప్రేష్ఠః స హ్య్ ఏషామ్ బభూవ పరా చ వక్షద్ ఉత పర్షద్ ఏనాన్ || 10-061-23

  అధా న్వ్ అస్య జేన్యస్య పుష్టౌ వృథా రేభన్త ఈమహే తద్ ఊ ను |
  సరణ్యుర్ అస్య సూనుర్ అశ్వో విప్రశ్ చాసి శ్రవసశ్ చ సాతౌ || 10-061-24

  యువోర్ యది సఖ్యాయాస్మే శర్ధాయ స్తోమం జుజుషే నమస్వాన్ |
  విశ్వత్ర యస్మిన్న్ ఆ గిరః సమీచీః పూర్వీవ గాతుర్ దాశత్ సూనృతాయై || 10-061-25

  స గృణానో అద్భిర్ దేవవాన్ ఇతి సుబన్ధుర్ నమసా సూక్తైః |
  వర్ధద్ ఉక్థైర్ వచోభిర్ ఆ హి నూనం వ్య్ అధ్వైతి పయస ఉస్రియాయాః || 10-061-26

  త ఊ షు ణో మహో యజత్రా భూత దేవాస ఊతయే సజోషాః |
  యే వాజాఅనయతా వియన్తో యే స్థా నిచేతారో అమూరాః || 10-061-27