ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 60)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ జనం త్వేషసందృశమ్ మాహీనానామ్ ఉపస్తుతమ్ |
  అగన్మ బిభ్రతో నమః || 10-060-01

  అసమాతిం నితోశనం త్వేషం నియయినం రథమ్ |
  భజేరథస్య సత్పతిమ్ || 10-060-02

  యో జనాన్ మహిషాఇవాతితస్థౌ పవీరవాన్ |
  ఉతాపవీరవాన్ యుధా || 10-060-03

  యస్యేక్ష్వాకుర్ ఉప వ్రతే రేవాన్ మరాయ్య్ ఏధతే |
  దివీవ పఞ్చ కృష్టయః || 10-060-04

  ఇన్ద్ర క్షత్రాసమాతిషు రథప్రోష్ఠేషు ధారయ |
  దివీవ సూర్యం దృశే || 10-060-05

  అగస్త్యస్య నద్భ్యః సప్తీ యునక్షి రోహితా |
  పణీన్ న్య్ అక్రమీర్ అభి విశ్వాన్ రాజన్న్ అరాధసః || 10-060-06

  అయమ్ మాతాయమ్ పితాయం జీవాతుర్ ఆగమత్ |
  ఇదం తవ ప్రసర్పణం సుబన్ధవ్ ఏహి నిర్ ఇహి || 10-060-07

  యథా యుగం వరత్రయా నహ్యన్తి ధరుణాయ కమ్ |
  ఏవా దాధార తే మనో జీవాతవే న మృత్యవే ऽథో అరిష్టతాతయే || 10-060-08

  యథేయమ్ పృథివీ మహీ దాధారేమాన్ వనస్పతీన్ |
  ఏవా దాధార తే మనో జీవాతవే న మృత్యవే ऽథో అరిష్టతాతయే || 10-060-09

  యమాద్ అహం వైవస్వతాత్ సుబన్ధోర్ మన ఆభరమ్ |
  జీవాతవే న మృత్యవే ऽథో అరిష్టతాతయే || 10-060-10

  న్యగ్ వాతో ऽవ వాతి న్యక్ తపతి సూర్యః |
  నీచీనమ్ అఘ్న్యా దుహే న్యగ్ భవతు తే రపః || 10-060-11

  అయమ్ మే హస్తో భగవాన్ అయమ్ మే భగవత్తరః |
  అయమ్ మే విశ్వభేషజో ऽయం శివాభిమర్శనః || 10-060-12