ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 59)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర తార్య్ ఆయుః ప్రతరం నవీయ స్థాతారేవ క్రతుమతా రథస్య |
  అధ చ్యవాన ఉత్ తవీత్య్ అర్థమ్ పరాతరం సు నిరృతిర్ జిహీతామ్ || 10-059-01

  సామన్ ను రాయే నిధిమన్ న్వ్ అన్నం కరామహే సు పురుధ శ్రవాంసి |
  తా నో విశ్వాని జరితా మమత్తు పరాతరం సు నిరృతిర్ జిహీతామ్ || 10-059-02

  అభీ ష్వ్ అర్యః పౌంస్యైర్ భవేమ ద్యౌర్ న భూమిం గిరయో నాజ్రాన్ |
  తా నో విశ్వాని జరితా చికేత పరాతరం సు నిరృతిర్ జిహీతామ్ || 10-059-03

  మో షు ణః సోమ మృత్యవే పరా దాః పశ్యేమ ను సూర్యమ్ ఉచ్చరన్తమ్ |
  ద్యుభిర్ హితో జరిమా సూ నో అస్తు పరాతరం సు నిరృతిర్ జిహీతామ్ || 10-059-04

  అసునీతే మనో అస్మాసు ధారయ జీవాతవే సు ప్ర తిరా న ఆయుః |
  రారన్ధి నః సూర్యస్య సందృశి ఘృతేన త్వం తన్వం వర్ధయస్వ || 10-059-05

  అసునీతే పునర్ అస్మాసు చక్షుః పునః ప్రాణమ్ ఇహ నో ధేహి భోగమ్ |
  జ్యోక్ పశ్యేమ సూర్యమ్ ఉచ్చరన్తమ్ అనుమతే మృళయా నః స్వస్తి || 10-059-06

  పునర్ నో అసుమ్ పృథివీ దదాతు పునర్ ద్యౌర్ దేవీ పునర్ అన్తరిక్షమ్ |
  పునర్ నః సోమస్ తన్వం దదాతు పునః పూషా పథ్యాం యా స్వస్తిః || 10-059-07

  శం రోదసీ సుబన్ధవే యహ్వీ ఋతస్య మాతరా |
  భరతామ్ అప యద్ రపో ద్యౌః పృథివి క్షమా రపో మో షు తే కిం చనామమత్ || 10-059-08

  అవ ద్వకే అవ త్రికా దివశ్ చరన్తి భేషజా |
  క్షమా చరిష్ణ్వ్ ఏకకమ్ భరతామ్ అప యద్ రపో ద్యౌః పృథివి క్షమా రపో మో షు తే కిం చనామమత్ || 10-059-09

  సమ్ ఇన్ద్రేరయ గామ్ అనడ్వాహం య ఆవహద్ ఉశీనరాణ్యా అనః |
  భరతామ్ అప యద్ రపో ద్యౌః పృథివి క్షమా రపో మో షు తే కిం చనామమత్ || 10-059-10