ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 58)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యత్ తే యమం వైవస్వతమ్ మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-01

  యత్ తే దివం యత్ పృథివీమ్ మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-02

  యత్ తే భూమిం చతుర్భృష్టిమ్ మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-03

  యత్ తే చతస్రః ప్రదిశో మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-04

  యత్ తే సముద్రమ్ అర్ణవమ్ మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-05

  యత్ తే మరీచీః ప్రవతో మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-06

  యత్ తే అపో యద్ ఓషధీర్ మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-07

  యత్ తే సూర్యం యద్ ఉషసమ్ మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-08

  యత్ తే పర్వతాన్ బృహతో మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-09

  యత్ తే విశ్వమ్ ఇదం జగన్ మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-10

  యత్ తే పరాః పరావతో మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-11

  యత్ తే భూతం చ భవ్యం చ మనో జగామ దూరకమ్ |
  తత్ త ఆ వర్తయామసీహ క్షయాయ జీవసే || 10-058-12