ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 57)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మా ప్ర గామ పథో వయమ్ మా యజ్ఞాద్ ఇన్ద్ర సోమినః |
  మాన్త స్థుర్ నో అరాతయః || 10-057-01

  యో యజ్ఞస్య ప్రసాధనస్ తన్తుర్ దేవేష్వ్ ఆతతః |
  తమ్ ఆహుతం నశీమహి || 10-057-02

  మనో న్వ్ ఆ హువామహే నారాశంసేన సోమేన |
  పితౄణాం చ మన్మభిః || 10-057-03

  ఆ త ఏతు మనః పునః క్రత్వే దక్షాయ జీవసే |
  జ్యోక్ చ సూర్యం దృశే || 10-057-04

  పునర్ నః పితరో మనో దదాతు దైవ్యో జనః |
  జీవం వ్రాతం సచేమహి || 10-057-05

  వయం సోమ వ్రతే తవ మనస్ తనూషు బిభ్రతః |
  ప్రజావన్తః సచేమహి || 10-057-06