ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 139)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సూర్యరశ్మిర్ హరికేశః పురస్తాత్ సవితా జ్యోతిర్ ఉద్ అయాఅజస్రమ్ |
  తస్య పూషా ప్రసవే యాతి విద్వాన్ సమ్పశ్యన్ విశ్వా భువనాని గోపాః || 10-139-01

  నృచక్షా ఏష దివో మధ్య ఆస్త ఆపప్రివాన్ రోదసీ అన్తరిక్షమ్ |
  స విశ్వాచీర్ అభి చష్టే ఘృతాచీర్ అన్తరా పూర్వమ్ అపరం చ కేతుమ్ || 10-139-02

  రాయో బుధ్నః సంగమనో వసూనాం విశ్వా రూపాభి చష్టే శచీభిః |
  దేవ ఇవ సవితా సత్యధర్మేన్ద్రో న తస్థౌ సమరే ధనానామ్ || 10-139-03

  విశ్వావసుం సోమ గన్ధర్వమ్ ఆపో దదృశుషీస్ తద్ ఋతేనా వ్య్ ఆయన్ |
  తద్ అన్వవైద్ ఇన్ద్రో రారహాణ ఆసామ్ పరి సూర్యస్య పరిధీఅపశ్యత్ || 10-139-04

  విశ్వావసుర్ అభి తన్ నో గృణాతు దివ్యో గన్ధర్వో రజసో విమానః |
  యద్ వా ఘా సత్యమ్ ఉత యన్ న విద్మ ధియో హిన్వానో ధియ ఇన్ నో అవ్యాః || 10-139-05

  సస్నిమ్ అవిన్దచ్ చరణే నదీనామ్ అపావృణోద్ దురో అశ్మవ్రజానామ్ |
  ప్రాసాం గన్ధర్వో అమృతాని వోచద్ ఇన్ద్రో దక్షమ్ పరి జానాద్ అహీనామ్ || 10-139-06