ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 138)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తవ త్య ఇన్ద్ర సఖ్యేషు వహ్నయ ఋతమ్ మన్వానా వ్య్ అదర్దిరుర్ వలమ్ |
  యత్రా దశస్యన్న్ ఉషసో రిణన్న్ అపః కుత్సాయ మన్మన్న్ అహ్యశ్ చ దంసయః || 10-138-01

  అవాసృజః ప్రస్వః శ్వఞ్చయో గిరీన్ ఉద్ ఆజ ఉస్రా అపిబో మధు ప్రియమ్ |
  అవర్ధయో వనినో అస్య దంససా శుశోచ సూర్య ఋతజాతయా గిరా || 10-138-02

  వి సూర్యో మధ్యే అముచద్ రథం దివో విదద్ దాసాయ ప్రతిమానమ్ ఆర్యః |
  దృళ్హాని పిప్రోర్ అసురస్య మాయిన ఇన్ద్రో వ్య్ ఆస్యచ్ చకృవాఋజిశ్వనా || 10-138-03

  అనాధృష్టాని ధృషితో వ్య్ ఆస్యన్ నిధీఅదేవాఅమృణద్ అయాస్యః |
  మాసేవ సూర్యో వసు పుర్యమ్ ఆ దదే గృణానః శత్రూఅశృణాద్ విరుక్మతా || 10-138-04

  అయుద్ధసేనో విభ్వా విభిన్దతా దాశద్ వృత్రహా తుజ్యాని తేజతే |
  ఇన్ద్రస్య వజ్రాద్ అబిభేద్ అభిశ్నథః ప్రాక్రామచ్ ఛున్ధ్యూర్ అజహాద్ ఉషా అనః || 10-138-05

  ఏతా త్యా తే శ్రుత్యాని కేవలా యద్ ఏక ఏకమ్ అకృణోర్ అయజ్ఞమ్ |
  మాసాం విధానమ్ అదధా అధి ద్యవి త్వయా విభిన్నమ్ భరతి ప్రధిమ్ పితా || 10-138-06