ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 137

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 137)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉత దేవా అవహితం దేవా ఉన్ నయథా పునః |
  ఉతాగశ్ చక్రుషం దేవా దేవా జీవయథా పునః || 10-137-01

  ద్వావ్ ఇమౌ వాతౌ వాత ఆ సిన్ధోర్ ఆ పరావతః |
  దక్షం తే అన్య ఆ వాతు పరాన్యో వాతు యద్ రపః || 10-137-02

  ఆ వాత వాహి భేషజం వి వాత వాహి యద్ రపః |
  త్వం హి విశ్వభేషజో దేవానాం దూత ఈయసే || 10-137-03

  ఆ త్వాగమం శంతాతిభిర్ అథో అరిష్టతాతిభిః |
  దక్షం తే భద్రమ్ ఆభార్షమ్ పరా యక్ష్మం సువామి తే || 10-137-04

  త్రాయన్తామ్ ఇహ దేవాస్ త్రాయతామ్ మరుతాం గణః |
  త్రాయన్తాం విశ్వా భూతాని యథాయమ్ అరపా అసత్ || 10-137-05

  ఆప ఇద్ వా ఉ భేషజీర్ ఆపో అమీవచాతనీః |
  ఆపః సర్వస్య భేషజీస్ తాస్ తే కృణ్వన్తు భేషజమ్ || 10-137-06

  హస్తాభ్యాం దశశాఖాభ్యాం జిహ్వా వాచః పురోగవీ |
  అనామయిత్నుభ్యాం త్వా తాభ్యాం త్వోప స్పృశామసి || 10-137-07