ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 136)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కేశ్య్ అగ్నిం కేశీ విషం కేశీ బిభర్తి రోదసీ |
  కేశీ విశ్వం స్వర్ దృశే కేశీదం జ్యోతిర్ ఉచ్యతే || 10-136-01

  మునయో వాతరశనాః పిశఙ్గా వసతే మలా |
  వాతస్యాను ధ్రాజిం యన్తి యద్ దేవాసో అవిక్షత || 10-136-02

  ఉన్మదితా మౌనేయేన వాతాఆ తస్థిమా వయమ్ |
  శరీరేద్ అస్మాకం యూయమ్ మర్తాసో అభి పశ్యథ || 10-136-03

  అన్తరిక్షేణ పతతి విశ్వా రూపావచాకశత్ |
  మునిర్ దేవస్య-దేవస్య సౌకృత్యాయ సఖా హితః || 10-136-04

  వాతస్యాశ్వో వాయోః సఖాథో దేవేషితో మునిః |
  ఉభౌ సముద్రావ్ ఆ క్షేతి యశ్ చ పూర్వ ఉతాపరః || 10-136-05

  అప్సరసాం గన్ధర్వాణామ్ మృగాణాం చరణే చరన్ |
  కేశీ కేతస్య విద్వాన్ సఖా స్వాదుర్ మదిన్తమః || 10-136-06

  వాయుర్ అస్మా ఉపామన్థత్ పినష్టి స్మా కునన్నమా |
  కేశీ విషస్య పాత్రేణ యద్ రుద్రేణాపిబత్ సహ || 10-136-07