ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 135)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యస్మిన్ వృక్షే సుపలాశే దేవైః సమ్పిబతే యమః |
  అత్రా నో విశ్పతిః పితా పురాణాఅను వేనతి || 10-135-01

  పురాణాఅనువేనన్తం చరన్తమ్ పాపయాముయా |
  అసూయన్న్ అభ్య్ అచాకశం తస్మా అస్పృహయమ్ పునః || 10-135-02

  యం కుమార నవం రథమ్ అచక్రమ్ మనసాకృణోః |
  ఏకేషం విశ్వతః ప్రాఞ్చమ్ అపశ్యన్న్ అధి తిష్ఠసి || 10-135-03

  యం కుమార ప్రావర్తయో రథం విప్రేభ్యస్ పరి |
  తం సామాను ప్రావర్తత సమ్ ఇతో నావ్య్ ఆహితమ్ || 10-135-04

  కః కుమారమ్ అజనయద్ రథం కో నిర్ అవర్తయత్ |
  కః స్విత్ తద్ అద్య నో బ్రూయాద్ అనుదేయీ యథాభవత్ || 10-135-05

  యథాభవద్ అనుదేయీ తతో అగ్రమ్ అజాయత |
  పురస్తాద్ బుధ్న ఆతతః పశ్చాన్ నిరయణం కృతమ్ || 10-135-06

  ఇదం యమస్య సాదనం దేవమానం యద్ ఉచ్యతే |
  ఇయమ్ అస్య ధమ్యతే నాళీర్ అయం గీర్భిః పరిష్కృతః || 10-135-07