ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 134)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉభే యద్ ఇన్ద్ర రోదసీ ఆపప్రాథోషా ఇవ |
  మహాన్తం త్వా మహీనాం సమ్రాజం చర్షణీనాం దేవీ జనిత్ర్య్ అజీజనద్ భద్రా జనిత్ర్య్ అజీజనత్|| 10-134-02

  అవ స్మ దుర్హణాయతో మర్తస్య తనుహి స్థిరమ్ |
  అధస్పదం తమ్ ఈం కృధి యో అస్మాఆదిదేశతి దేవీ జనిత్ర్య్ అజీజనద్ భద్రా జనిత్ర్య్ అజీజనత్ || 10-134-02

  అవ త్యా బృహతీర్ ఇషో విశ్వశ్చన్ద్రా అమిత్రహన్ |
  శచీభిః శక్ర ధూనుహీన్ద్ర విశ్వాభిర్ ఊతిభిర్ దేవీ జనిత్ర్య్ అజీజనద్ భద్రా జనిత్ర్య్ అజీజనత్ || 10-134-03

  అవ యత్ త్వం శతక్రతవ్ ఇన్ద్ర విశ్వాని ధూనుషే |
  రయిం న సున్వతే సచా సహస్రిణీభిర్ ఊతిభిర్ దేవీ జనిత్ర్య్ అజీజనద్ భద్రా జనిత్ర్య్ అజీజనత్ || 10-134-04

  అవ స్వేదా ఇవాభితో విష్వక్ పతన్తు దిద్యవః |
  దూర్వాయా ఇవ తన్తవో వ్య్ అస్మద్ ఏతు దుర్మతిర్ దేవీ జనిత్ర్య్ అజీజనద్ భద్రా జనిత్ర్య్ అజీజనత్ || 10-134-05

  దీర్ఘం హ్య్ అఙ్కుశం యథా శక్తిమ్ బిభర్షి మన్తుమః |
  పూర్వేణ మఘవన్ పదాజో వయాం యథా యమో దేవీ జనిత్ర్య్ అజీజనద్ భద్రా జనిత్ర్య్ అజీజనత్ || 10-134-06

  నకిర్ దేవా మినీమసి నకిర్ ఆ యోపయామసి మన్త్రశ్రుత్యం చరామసి |
  పక్షేభిర్ అపికక్షేభిర్ అత్రాభి సం రభామహే || 10-134-07