ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 140

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 140)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే తవ శ్రవో వయో మహి భ్రాజన్తే అర్చయో విభావసో |
  బృహద్భానో శవసా వాజమ్ ఉక్థ్యం దధాసి దాశుషే కవే || 10-140-01

  పావకవర్చాః శుక్రవర్చా అనూనవర్చా ఉద్ ఇయర్షి భానునా |
  పుత్రో మాతరా విచరన్న్ ఉపావసి పృణక్షి రోదసీ ఉభే || 10-140-02

  ఊర్జో నపాజ్ జాతవేదః సుశస్తిభిర్ మన్దస్వ ధీతిభిర్ హితః |
  త్వే ఇషః సం దధుర్ భూరివర్పసశ్ చిత్రోతయో వామజాతాః || 10-140-03

  ఇరజ్యన్న్ అగ్నే ప్రథయస్వ జన్తుభిర్ అస్మే రాయో అమర్త్య |
  స దర్శతస్య వపుషో వి రాజసి పృణక్షి సానసిం క్రతుమ్ || 10-140-04

  ఇష్కర్తారమ్ అధ్వరస్య ప్రచేతసం క్షయన్తం రాధసో మహః |
  రాతిం వామస్య సుభగామ్ మహీమ్ ఇషం దధాసి సానసిం రయిమ్ || 10-140-05

  ఋతావానమ్ మహిషం విశ్వదర్శతమ్ అగ్నిం సుమ్నాయ దధిరే పురో జనాః |
  శ్రుత్కర్ణం సప్రథస్తమం త్వా గిరా దైవ్యమ్ మానుషా యుగా || 10-140-06