ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 141)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే అచ్ఛా వదేహ నః ప్రత్యఙ్ నః సుమనా భవ |
  ప్ర నో యచ్ఛ విశస్ పతే ధనదా అసి నస్ త్వమ్ || 10-141-01

  ప్ర నో యచ్ఛత్వ్ అర్యమా ప్ర భగః ప్ర బృహస్పతిః |
  ప్ర దేవాః ప్రోత సూనృతా రాయో దేవీ దదాతు నః || 10-141-02

  సోమం రాజానమ్ అవసే ऽగ్నిం గీర్భిర్ హవామహే |
  ఆదిత్యాన్ విష్ణుం సూర్యమ్ బ్రహ్మాణం చ బృహస్పతిమ్ || 10-141-03

  ఇన్ద్రవాయూ బృహస్పతిం సుహవేహ హవామహే |
  యథా నః సర్వ ఇజ్ జనః సంగత్యాం సుమనా అసత్ || 10-141-04

  అర్యమణమ్ బృహస్పతిమ్ ఇన్ద్రం దానాయ చోదయ |
  వాతం విష్ణుం సరస్వతీం సవితారం చ వాజినమ్ || 10-141-05

  త్వం నో అగ్నే అగ్నిభిర్ బ్రహ్మ యజ్ఞం చ వర్ధయ |
  త్వం నో దేవతాతయే రాయో దానాయ చోదయ || 10-141-06