ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 142)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయమ్ అగ్నే జరితా త్వే అభూద్ అపి సహసః సూనో నహ్య్ అన్యద్ అస్త్య్ ఆప్యమ్ |
  భద్రం హి శర్మ త్రివరూథమ్ అస్తి త ఆరే హింసానామ్ అప దిద్యుమ్ ఆ కృధి || 10-142-01

  ప్రవత్ తే అగ్నే జనిమా పితూయతః సాచీవ విశ్వా భువనా న్య్ ఋఞ్జసే |
  ప్ర సప్తయః ప్ర సనిషన్త నో ధియః పురశ్ చరన్తి పశుపా ఇవ త్మనా || 10-142-02

  ఉత వా ఉ పరి వృణక్షి బప్సద్ బహోర్ అగ్న ఉలపస్య స్వధావః |
  ఉత ఖిల్యా ఉర్వరాణామ్ భవన్తి మా తే హేతిం తవిషీం చుక్రుధామ || 10-142-03

  యద్ ఉద్వతో నివతో యాసి బప్సత్ పృథగ్ ఏషి ప్రగర్ధినీవ సేనా |
  యదా తే వాతో అనువాతి శోచిర్ వప్తేవ శ్మశ్రు వపసి ప్ర భూమ || 10-142-04

  ప్రత్య్ అస్య శ్రేణయో దదృశ్ర ఏకం నియానమ్ బహవో రథాసః |
  బాహూ యద్ అగ్నే అనుమర్మృజానో న్యఙ్ఙ్ ఉత్తానామ్ అన్వేషి భూమిమ్ || 10-142-05

  ఉత్ తే శుష్మా జిహతామ్ ఉత్ తే అర్చిర్ ఉత్ తే అగ్నే శశమానస్య వాజాః |
  ఉచ్ ఛ్వఞ్చస్వ ని నమ వర్ధమాన ఆ త్వాద్య విశ్వే వసవః సదన్తు || 10-142-06

  అపామ్ ఇదం న్యయనం సముద్రస్య నివేశనమ్ |
  అన్యం కృణుష్వేతః పన్థాం తేన యాహి వశాఅను || 10-142-07

  ఆయనే తే పరాయణే దూర్వా రోహన్తు పుష్పిణీః |
  హ్రదాశ్ చ పుణ్డరీకాణి సముద్రస్య గృహా ఇమే || 10-142-08